د سورت بقري ترجمه او تفسیر

صوتيات البطاقة العامة
پته: د سورت بقري ترجمه او تفسیر
لغت: پښتو
محاضره کونکې: ابومحمد امين الله البشاوري
مراجعه: عبد الرحیم سلطان
نشرکونکی: مکتب تعاوني للدعوة وتوعية الجاليات
مختصر معلومات: په دي درسي سلسله کئ د سورت بقري ترجمه او تفسیر په ډير ښکلي انداز بيان شوي دی. اوريدل يي مه هيره وي
داضا فت تاريخ: 2017-01-18
مختصر رابط: http://IslamHouse.com/2818825
دا بطاقه په لاندي لغتونوترجمه شويده: عربي
يو ځاي شوي ( 20 )
1.
د سورت بقري ترجمه او تفسیر - 01
49.7 MB
: د سورت بقري ترجمه او تفسیر - 01.mp3
2.
د سورت بقري ترجمه او تفسیر - 02
35.4 MB
: د سورت بقري ترجمه او تفسیر - 02.mp3
3.
د سورت بقري ترجمه او تفسیر - 03
35.1 MB
: د سورت بقري ترجمه او تفسیر - 03.mp3
4.
د سورت بقري ترجمه او تفسیر - 04
32.4 MB
: د سورت بقري ترجمه او تفسیر - 04.mp3
5.
د سورت بقري ترجمه او تفسیر - 05
33.8 MB
: د سورت بقري ترجمه او تفسیر - 05.mp3
6.
د سورت بقري ترجمه او تفسیر - 06
55.2 MB
: د سورت بقري ترجمه او تفسیر - 06.mp3
7.
د سورت بقري ترجمه او تفسیر - 07
53.4 MB
: د سورت بقري ترجمه او تفسیر - 07.mp3
8.
د سورت بقري ترجمه او تفسیر - 08
76.9 MB
: د سورت بقري ترجمه او تفسیر - 08.mp3
9.
د سورت بقري ترجمه او تفسیر - 09
54.6 MB
: د سورت بقري ترجمه او تفسیر - 09.mp3
10.
د سورت بقري ترجمه او تفسیر - 10
61.4 MB
: د سورت بقري ترجمه او تفسیر - 10.mp3
11.
د سورت بقري ترجمه او تفسیر - 11
61.2 MB
: د سورت بقري ترجمه او تفسیر - 11.mp3
12.
د سورت بقري ترجمه او تفسیر - 12
47.9 MB
: د سورت بقري ترجمه او تفسیر - 12.mp3
13.
د سورت بقري ترجمه او تفسیر - 13
79.5 MB
: د سورت بقري ترجمه او تفسیر - 13.mp3
14.
د سورت بقري ترجمه او تفسیر - 14
72.6 MB
: د سورت بقري ترجمه او تفسیر - 14.mp3
15.
د سورت بقري ترجمه او تفسیر - 15
37.8 MB
: د سورت بقري ترجمه او تفسیر - 15.mp3
16.
د سورت بقري ترجمه او تفسیر - 16
51.8 MB
: د سورت بقري ترجمه او تفسیر - 16.mp3
17.
د سورت بقري ترجمه او تفسیر - 17
91 MB
: د سورت بقري ترجمه او تفسیر - 17.mp3
18.
د سورت بقري ترجمه او تفسیر - 18
45 MB
: د سورت بقري ترجمه او تفسیر - 18.mp3
19.
د سورت بقري ترجمه او تفسیر - 19
49.1 MB
: د سورت بقري ترجمه او تفسیر - 19.mp3
20.
د سورت بقري ترجمه او تفسیر - 20
33.2 MB
: د سورت بقري ترجمه او تفسیر - 20.mp3
همدارنګه وګوره ( 28 )
Go to the Top