Абу Зэкэрийя Ан-Нэуэуий

Figures Subject Information
Title: Абу Зэкэрийя Ан-Нэуэуий
Short Discription: Ар имам аль-хьафиз Мухьйидин Абу Зэкэрийя Яхья бин Шэрэф бин Муррий бин Хьэсэн бин Хьусейн бин Мухьэммэд Ан-Нэуэуий (1233г. - 1277г. / 631 - 676 хиджрэк1э). Нэуа жылэм къыщыхъуащ, ар Шамым щы1эщ. Ар фикъхым, хьэдисым, бзэм и щ1эныгъэхэм щыц1эры1уэу щытащ, тхылъ куэди итхащ. Абы и тхыгъэхэм щыщ: Рияду ас-Салихьин, аль-1эрбэгьун ан-Нэуэуийэ, Минхадж ат1-Т1алибин, ар-Рэудэ ат1-Т1алибин.
Addition Date: 2016-12-27
Short Link: http://IslamHouse.com/2817987
Related Topics ( 1 )
Go to the Top