ഖദ്റിലുള്ല വിശ്വാസം

വിഷയാധിഷ്ടിത വിഭജനം ഇനം-വിവരണം
അഡ്രസ്സ്: ഖദ്റിലുള്ല വിശ്വാസം
സംക്ഷിപ്തം: ഈമാന്കാര്യങ്ങളില് ആറാമത്തേതാണിത്. ഒരു മനുഷ്യന് എന്ന നിലയില് അവര്ക്ക് നന്മയോ തിന്മയോ എന്ത് സംഭവിച്ചാലും അത് അല്ലാഹുവില് നിന്നാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കല് നിര്ബന്ധമാണ്
ബ്രീഫ് ലിങ്ക്: http://IslamHouse.com/2807592
അനുബന്ധ വിഷയങ്ങള് ( 17 )
Go to the Top