ഖുര്ആനിന്റെ അമാനുഷികത ശാസ്ത്രത്തിലൂടെ

വിഷയാധിഷ്ടിത വിഭജനം ഇനം-വിവരണം
അഡ്രസ്സ്: ഖുര്ആനിന്റെ അമാനുഷികത ശാസ്ത്രത്തിലൂടെ
സംക്ഷിപ്തം: ഖുര്ആനിന്റെ അമാനുഷികത ശാസ്ത്രത്തിലൂടെ..
ഈ വിഷയത്തില് അനുകൂലിക്കുന്നവരും പ്രതികൂലിക്കുന്നവരും ഉണ്ടെങ്കിലും പൂര്വ്വീക ഖുര്ആന് വ്യാഖ്യാതാക്കളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളെ നിഷേധിക്കുകയും അവക്ക് വൈരുദ്ധ്യമാവുകയോ ചെയ്യാത്ത രൂപത്തില് അമാനുഷികത കാണുന്നതില് തെറ്റില്ലെന്നതാണ് വസ്തുത. ആ വ്യാഖ്യാനം ഖുര്ആന് വചനങ്ങളുടെ അവതരണ പശ്ചാതലത്തേയോ മത നിയമങ്ങളെയോ നിഷേധിക്കുന്നതാകാന് പടില്ല. അപ്രകാരം ബിദ്അത്തുകളുടെ പ്രചാരണ്തിന് കാരണമാകരുത്....
ബ്രീഫ് ലിങ്ക്: http://IslamHouse.com/2807547
അനുബന്ധ വിഷയങ്ങള് ( 10 )
Go to the Top