പുതുമുസ്ലിംകള് എന്തുകൊണ്ട് ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചു എന്ന് വിവരിക്കുന്നു,

വിഷയാധിഷ്ടിത വിഭജനം ഇനം-വിവരണം
അഡ്രസ്സ്: പുതുമുസ്ലിംകള് എന്തുകൊണ്ട് ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചു എന്ന് വിവരിക്കുന്നു,
സംക്ഷിപ്തം: മുപ്പതിലധികം ലോക ഭാഷകളില് പുതുതായി ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചവര് തങ്ങള് മുസ്ലിംകളാകാനുണ്ടായ കാരണം വിവരിക്കുന്നു, സ്വയും സംതൃപ്തമായി ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചവരാണ് ആ കഥ വിവരിക്കുന്നത് എന്നത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധേയമാണ്.
ബ്രീഫ് ലിങ്ക്: http://IslamHouse.com/2807544
അനുബന്ധ വിഷയങ്ങള് ( 262 )
Go to the Top