Ang mga Kalamangan ng Mag-anak ng Propeta

Mga kategorya sa pamamagitan ng Paksa Ang Pang-kalahatang kard
Pamagat : Ang mga Kalamangan ng Mag-anak ng Propeta
Maikling Paglalarawan:
Sinu-sino ang Ahlul-Bayt?

Ang tamang pahayag sa kahulugan ng “mga tao ng kabahayan” ng Propeta (SAS) ang mga pinagbawalang tumanggap ng kawanggawa: ang mga maybahay niya at mga supling niya, at ang bawat lalaking Muslim at babaing Muslim mula sa mga inapo ni `Abdulmuṭṭalib: ang angkan ni Hāshim bin `Abdumanāf. Sinabi ni Ibnu Ḥazm sa Jamharah Ansāb al-`Arab, pahina 14: “Ipinanganak kay Hāshim bin `Abdumanāf si Shaybah o si `Abdulmuṭṭalib. Taglay nito ang pamumuno at ang kamaharlikaan. Walang natirang inapo si Hāshim malibang mula kay `Abdulmuṭṭalib lamang.” Tingnan ang mga inapo ni `Abdulmuṭṭalib sa Jamharah Ansāb al-`Arab, pahina 15; sa at-Tabyīn fī Ansāb al-Qurashiyīn ni Ibnu Qudāmah, pahina 76, sa Minhāj as-Sunnah ni Ibnu Taymiyah Tomo 7, pahina 304-305; at sa Fatḥ al-Bārī ni Ibnu Ḥijr Tom 7, pahina 78-79.
Maiksing kawing: http://IslamHouse.com/2806709
Go to the Top