Суннэ нэмэзыр

Categories through topics Subject Information
Title: Суннэ нэмэзыр
Short Discription: Суннэ нэмэзхэр т1уэ гуэшащ: уахътэ хэхам ящ1хэмрэ ущыхуейм деж пщ1ыхэмрэ. Япэрейхэм щыщщ: дыгъэр щиубыдк1э ящ1ыр, уэшх къешхыным щхьэк1э ящ1ыр, тэрауихьыр, уитр нэмэзыр, жэщ нэмэзыр. Абыхэм теухуащ мы папкэм илъыр
Short Link: http://IslamHouse.com/2792015
Go to the Top