Къур1эным и щ1эныгъэ телъыджагъэр

Categories through topics Subject Information
Title: Къур1эным и щ1эныгъэ телъыджагъэр
Short Discription: Щ1эныгъэл1хэм къалэну ягъэуващ мы 1уэхум ехьэл1ауэ: тэфсирым техуэну, и мыхьэнэр зыхэту къэк1уа псалъэхэм техуэну, бзэк1э тэмэму щытыну, шэрихьэтым щыщ парэми пэрыуэгъу хуэмыхъуну, бидгьэхэми и арэзыныгъэ яхуимыгълъэгъуэну
Short Link: http://IslamHouse.com/2792009
Also... ( 3 )
Go to the Top