Зикрхэр

Categories through topics Subject Information
Title: Зикрхэр
Short Discription: Мы папкэм зикрхэмрэ Алыхьым узэрелъэ1унхэмрэ зэхуэхьэсащ: Алыхьым уелъэ1уным и ф1ыгъуэр, и хабзэхэр, и шэрт1хэр, щ1ып1э, уахътэ Алыхьым уелъэ1уну щынэхъыф1хэр, щыуэныгъэу щы1эхэр, Алыхьым елъэ1уам жэуапыр къыритыну сэбэп хъумрэ пэувымрэ, жэуапыр щ1эгувэм и мыхьэнэр. Тхылъ зыбжанэ илъщ зикрхэмрэ Алыхьым узэрелъэ1унхэмрэ иту
Short Link: http://IslamHouse.com/2791873
Go to the Top