Хьэлщэн дахэхэр

Categories through topics Subject Information
Title: Хьэлщэн дахэхэр
Short Discription: Мы напэм щызэхуэхьэсащ хьэлщэн дахэхэм теухуа тхыгъэхэр: хьэлэлыгъэ, ущыгъэ, ук1ытэгъэ, гущ1эгъуныгъэ...н.къ
Short Link: http://IslamHouse.com/2791851
Go to the Top