Хабзэхэр

Categories through topics Subject Information
Title: Хабзэхэр
Short Discription: Хьэл лъап1эхэр, хабзэ дахэхэр, ц1ыхум нэхъыф1у хэлъын хуейхэм Ислам диным къызэрыхуриджэм теухуащ мы папкэм илъхэр. Илъхэщ: Гум и лэжьыгъэхэр - Зикрхэмрэ Алыхьым зэрелъэ1унымрэ - Хьэлым я нэхъ лъап1эхэр - Хьэлым я нэхъ 1ейхэр - Ислам диным и хабзэхэр - Алыхьым къыпхуигъэгъуну елъэ1унымрэ Алыхьым деж къэгъэзэжынымрэ - Алыхьым узэрыхуэпщыл1ынымрэ абым епхахэмрэ - Пщ1э мыхъунхэмрэ абы епхахэмрэ
Short Link: http://IslamHouse.com/2790853
Go to the Top