Бегъымбарым, гьэлейхи сэлям, пц1ыуэ тралъхьахэр

Categories through topics Subject Information
Title: Бегъымбарым, гьэлейхи сэлям, пц1ыуэ тралъхьахэр
Short Discription: Ижь лъандэрэ Ислам диным и бийхэм куэд ящ1ащ Исламым и бегъымбарым пц1ы тралъхьэну, и пщ1эри нэхъ мащ1э ящ1ыну.Мысыльмэнхэр гуныкъуэ-щхьэныкъуэ ящ1ыным папщ1э пц1ыхэр, егъэлеиныгъэхэр зэхалъхьащ. Бегъымбарым, гьэлейхи сэлям, къытхуихьа пэжым ц1ыхур пэжыжьэ ящ1. Ик1и гъэщ1эгъуэнкъым абым хуэдэ пц1ыхэмрэ егъэлеиныгъэхэмрэ бегъымбархэмрэ, л1ык1уэхэмрэ зэрытралъхьэхэр, ар Алыхьым иуха 1уэхухэм щыщщ. Алыхьым иуха 1уэхур зэзыхъуэк1ыфын щ1ы1экъым, пэжщ абым теухуауэ Алыхьым жи1ар: {Апхуэдэу дыщ1ащ бегъымбарыу хъуам щхьэк1э бийхэр мыхъумыщ1эхэм ящыщу, ирокъур Алыхьыр гъуэгу занщ1эм тезыгъэувэрэ утезыгъык1уэрэ}. Мы напэм щызэхуэхьэсащ апхуэдэ пц1ыхэм я жэуапыр.
Short Link: http://IslamHouse.com/2790603
Go to the Top