Ислам диным и хабзэхэр

Categories through topics Subject Information
Title: Ислам диным и хабзэхэр
Short Discription: Мы файлым ислам диным и хабзэ зыбжанэ зэхуэхьэсащ: Къызэрыушын хабзэхэр - Зэрышхэн хабзэхэр - Зыгуэр зэрефэн хабзэхэр - Зызэрыхуэпэн хабзэхэр - Зэрыпсэлъэн хабзэхэр - Сабийхэм я адэ-анэм к1элъызэрахьэн хуей хабзэхэр - Зэкъуэш зэшыпхъухэм я кум дэлъын хуей хабзэхэр - Гъуэгум и хабзэхэр - Зэреджэн хуеймрэ зыдеджэ щ1ып1эмрэ и хабзэхэр - Щ1эныгъэ зи1эм и хабзэхэр - Щ1эныгъэ зэзыгъэгъуэтым и хабзэхэр - Щхьэ хэхам и хабзэхэр - Зэрыжеижын хабзэхэр - зэк1элъык1уэным и хабзэхэр - Зэныбжьэгъугъэм и хабзэхэр - Сэлям тык1эм и хабзэхэр - Щ1эупщ1эным и хабзэхэр - Зэхуэсым и хабзэхэр - Зыгъэпсэхуным и хабзэхэр - Лэжьэным, псэуным, сатум пыщ1а хабзэхэр - Зыгъэкъэбзэнымрэ гъуслымрэ пыщ1а хабзэхэр - Щ1ыб ик1ыным пыщ1а хабзэхэр - Амдэз щтэным и хабзэхэр - Мэсджыт к1уэным и хабзэхэр - Нэмэзым епха хабзэхэр - Гуп нэмэзым и хабзэхэр Къур1эн Лъап1эм и еджэным епха хабзэхэр - Алыхьыр гум къэгък1ыным теухуа хабзэхэр - Алыхьым елъэ1уным епха хабзэхэр - Мерэм махуэм пыщ1а хабзэхэр - Махуэшхуит1ым я хабзэхэр - Нэщ1ым и хабзэхэр - Закатымрэ сэдэкъэмрэ я хабзэхэр - Хьэжымрэ зиярэмрэ я хабзэхэр
Short Link: http://IslamHouse.com/2789849
Go to the Top