Тхыдэ

Categories through topics Subject Information
Title: Тхыдэ
Short Discription: Тхыдэм дэтхэнэ лъэпкъми сыт хуэдэ уахътэми мыхьэнэшхуэ ират. Мы файлым илъхэщ тхыдэмрэ ц1ыхухэм ятеухуа тхыгъэхэр: Бегъымбархэм я хъыбархэр - Мухьэммэд Алыхьым и л1ык1уэ - Мэсихь Гьисэ - Сэхьабэ - Ц1ыхухэм я хъыбархэр - Къэрэлыгъуэхэмрэ зэгухьэныгъэхэмрэ я тхыдэмрэ абым епхахэмрэ
Short Link: http://IslamHouse.com/2789230
Go to the Top