ඉස්ලාමය හා බැඳුණු වැරදි වැටහීම්

වීඩියෝ Card Assembly
මාතෘකාව: ඉස්ලාමය හා බැඳුණු වැරදි වැටහීම්
භාෂාව: උර්දු
කථිකයා: ඩොක්ටර් සාකිර් නායක්
එකතු කළ දිනය: 2015-07-30
Short Link: http://IslamHouse.com/2768179
පරිවර්තනය කළ මාතෘකාවේ විස්තර: උර්දු - අරාබි - ඉංග්‍රීසි - තිග්‍රින්යා
Go to the Top