ඉස්ලාමය හා බැඳුණු වැරදි වැටහීම් - 7

වීඩියෝ Card Assembly
මාතෘකාව: ඉස්ලාමය හා බැඳුණු වැරදි වැටහීම් - 7
භාෂාව: උර්දු
එකතු කළ දිනය: 2015-07-30
Short Link: http://IslamHouse.com/2768176
පරිවර්තනය කළ මාතෘකාවේ විස්තර: උර්දු - අරාබි - තිග්‍රින්යා - ස්වාහිලි - තජික් - අෆාර් - පෘතුගීසි
Loading the player...
ඇමුණුම ( 1 )
1.
اسلام کے متعلق غلط فھمیاں - 7
39.7 MB
‍වෙනත්... ( 15 )
Go to the Top