ඉස්ලාමය මුස්ලිම් නොවන්නන් දෙස කරුණාව හා මෛත්‍රී බැල්මෙන් බලන්නේ ද

ප(f)ත්වා Card Assembly
මාතෘකාව: ඉස්ලාමය මුස්ලිම් නොවන්නන් දෙස කරුණාව හා මෛත්‍රී බැල්මෙන් බලන්නේ ද
භාෂාව: බොස්නියා
ඉප්(f)තා: මුහම්මද් සාලිහ් අල්-මුන්ජිද්
ප්‍රකාශකයා: www.islamqa.info ඉස්ලාම් ප්‍රශ්න හා පිළිතුරු වෙබ් අඩවිය
එකතු කළ දිනය: 2015-07-28
Short Link: http://IslamHouse.com/2767821
මෙම ලිපිනය හේතුවක් මත පහත සදහන් ලෙස වර්ගී කර ඇත
ඇමුණුම ( 2 )
1.
Da li islam prema nemuslimanima gleda sa samilošću?
637.4 KB
Open: Da li islam prema nemuslimanima gleda sa samilošću?.pdf
2.
Da li islam prema nemuslimanima gleda sa samilošću?
4.7 MB
Open: Da li islam prema nemuslimanima gleda sa samilošću?.doc
Go to the Top