මුස්ලිම් නොවන ජනයා ඉස්ලාමය වෙත ඇරයුම් කිරීම සඳහා වූ ප්‍රචාරක ක්‍රම හා උපාය මාර්ග -ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන්- -07- පුරාණයේ හා නූතනයේ මුහම්මද් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් තුමාණන් පිළිබඳ ශුභාරංචි.

වීඩියෝ Card Assembly
මාතෘකාව: මුස්ලිම් නොවන ජනයා ඉස්ලාමය වෙත ඇරයුම් කිරීම සඳහා වූ ප්‍රචාරක ක්‍රම හා උපාය මාර්ග -ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන්- -07- පුරාණයේ හා නූතනයේ මුහම්මද් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් තුමාණන් පිළිබඳ ශුභාරංචි.
භාෂාව: ඉංග්‍රීසි
එකතු කළ දිනය: 2015-07-28
Short Link: http://IslamHouse.com/2767797
ඇමුණුම ( 2 )
1.
APPROACHES & MANNERS IN INVITING OTHERS TO ISLAM - 07 - Giving Glad Tidings of Prophet Muhammad in the Old & New Testaments
269.8 MB
2.
APPROACHES & MANNERS IN INVITING OTHERS TO ISLAM - 07 - Giving Glad Tidings of Prophet Muhammad in the Old & New Testaments
Go to the Top