අල්ලාහ්ගේ ෂරීආවේ හා ඉස්ලාමීය සංස්කෘතියේ කාන්තාවකක්ගේ ආරක්ෂාව ඇයගේ නිදහස හා ඇයගේ තැන්පත් භාවය

ඕඩියෝ Card Assembly
මාතෘකාව: අල්ලාහ්ගේ ෂරීආවේ හා ඉස්ලාමීය සංස්කෘතියේ කාන්තාවකක්ගේ ආරක්ෂාව ඇයගේ නිදහස හා ඇයගේ තැන්පත් භාවය
භාෂාව: බෙන්ගාලි
ප්‍රකාශකයා: ඉස්ලාමීය මධ්යකස්ථානය රබ්වා
එකතු කළ දිනය: 2015-07-27
Short Link: http://IslamHouse.com/2767677
මෙම ලිපිනය හේතුවක් මත පහත සදහන් ලෙස වර්ගී කර ඇත
ඇමුණුම ( 1 )
1.
bn_womaninsialm.mp3
15.1 MB
: bn_womaninsialm.mp3.mp3
Go to the Top