බයිබලයේ මුහම්මදාණන් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) ගැන සඳහන් වී තිබේ ද

ප(f)ත්වා Card Assembly
මාතෘකාව: බයිබලයේ මුහම්මදාණන් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) ගැන සඳහන් වී තිබේ ද
භාෂාව: හින්දි
ඉප්(f)තා: මුහම්මද් සාලිහ් අල්-මුන්ජිද්
ප්‍රකාශකයා: www.islamqa.info ඉස්ලාම් ප්‍රශ්න හා පිළිතුරු වෙබ් අඩවිය
එකතු කළ දිනය: 2015-07-22
Short Link: http://IslamHouse.com/2767377
මෙම ලිපිනය හේතුවක් මත පහත සදහන් ලෙස වර්ගී කර ඇත
ඇමුණුම ( 2 )
1.
क्या पैगंबर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इंजील में उल्लेख हुआ है?
237.4 KB
Open: क्या पैगंबर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इंजील में उल्लेख हुआ है?.pdf
2.
क्या पैगंबर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इंजील में उल्लेख हुआ है?
2.8 MB
Open: क्या पैगंबर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इंजील में उल्लेख हुआ है?.doc
Go to the Top