මුහම්මද් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් තුමාණන් පිළිබඳ බයිබලයේ සඳහන් අනාවැකි

ලිපි Card Assembly
මාතෘකාව: මුහම්මද් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් තුමාණන් පිළිබඳ බයිබලයේ සඳහන් අනාවැකි
භාෂාව: පෘතුගීසි
ප්‍රකාශකයා: www.islamreligion.com වෙබ් අඩවිය
එකතු කළ දිනය: 2015-07-22
Short Link: http://IslamHouse.com/2767370
මෙම ලිපිනය හේතුවක් මත පහත සදහන් ලෙස වර්ගී කර ඇත
ඇමුණුම ( 2 )
1.
Profecias Bíblicas sobre Muhammad
448.6 KB
Open: Profecias Bíblicas sobre Muhammad.pdf
2.
Profecias Bíblicas sobre Muhammad
4.3 MB
Open: Profecias Bíblicas sobre Muhammad.doc
Go to the Top