ශුද්ධ වූ පුස්තක මුහම්මද් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් තුමා ගැන පවසන්නේ කුමක් ද

පොත Card Assembly
මාතෘකාව: ශුද්ධ වූ පුස්තක මුහම්මද් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් තුමා ගැන පවසන්නේ කුමක් ද
භාෂාව: රොමේනියා
එකතු කළ දිනය: 2015-07-22
Short Link: http://IslamHouse.com/2767369
මෙම ලිපිනය හේතුවක් මත පහත සදහන් ලෙස වර්ගී කර ඇත
ඇමුණුම ( 1 )
1.
Muhammed (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) în Biblie
209.7 KB
Open: Muhammed (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) în Biblie.pdf
පරිවර්තන ( 4 )
Go to the Top