అల్ జుబైల్, జాలియాత్

మూలాధారాలు విషయపు వివరణ
సంబంధిత విషయాలు ( 1 )
దీనితో జతచేయబడిన విషయాలు ( 1 )
1.
موقع مكتب جاليات الجبيل
వివరణాత్మక వర్ణన
Go to the Top