അസ്മാ ഉല്‍ ഹുസ്‌ന (പരമ്പര – 24 ക്ലാസ്സുകള്‍)

ആഡിയോസ് ഇനം-വിവരണം
അഡ്രസ്സ്: അസ്മാ ഉല്‍ ഹുസ്‌ന (പരമ്പര – 24 ക്ലാസ്സുകള്‍)
ഭാഷ: മലയാളം
പ്രഭാഷകന്‍: ഹുസൈന്‍ സലഫി
പരിശോധകര്‍: സുഫ്‌യാന്‍ അബ്ദുസ്സലാം
പ്രസാധകര്‍: ഇന്ത്യന്‍ ഇസ്ലാഹി സെ൯റര്‍, ഷാര്‍ജഹ്‌, യു.എ.ഇ.
സംക്ഷിപ്തം: പ്രപഞ്ച സ്രഷ്ടാവായ അല്ലാഹുവിന്റെ അത്യുത്തമ നാമവിശേഷണങ്ങളായ അസ്മാ ഉല്‍ ഹുസ്നയുടെ അഥവാ അല്ലാഹുവിന്റെ പവിത്ര നാമങ്ങളില്‍ ഓരോന്നിനെക്കുറിച്ചുമുള്ള വിശധമായ പഠനം.
ചേര്‍ത്ത തിയ്യതി: 2008-10-20
ബ്രീഫ് ലിങ്ക്: http://IslamHouse.com/180569
താഴെ വരുന്ന ഇനങ്ങള് വിഷയാടസ്ഥാനത്തില് ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ടവ
താഴെ പറയുന്ന ഭാഷയിലേക്ക് ഈ കാര്ഢ് ഭാഷാന്തരം ചെയ്തിരിക്കുന്നു: അറബി
കൂടെയുള്ള അറ്റാച്മെന്റ് ( 23 )
1.
അസ്മാ ഉല്‍ ഹുസ്‌ന
9.6 MB
: അസ്മാ ഉല്‍ ഹുസ്‌ന.mp3
2.
അസ്മാ ഉല്‍ ഹുസ്‌ന
8.4 MB
: അസ്മാ ഉല്‍ ഹുസ്‌ന.mp3
3.
അല്‍ മലിക്‌, അല്‍ ഖുദ്ദൂസ്‌, അസ്സലാം
9.1 MB
: അല്‍ മലിക്‌, അല്‍ ഖുദ്ദൂസ്‌, അസ്സലാം.mp3
4.
അല്‍ മുഅ്‌മിന്‍ , അല്‍ മുഹൈമിന്‍, അല്‍ അസീസ്‌
9.7 MB
: അല്‍ മുഅ്‌മിന്‍ , അല്‍ മുഹൈമിന്‍, അല്‍ അസീസ്‌.mp3
5.
അല്‍ ജബ്ബാര്‍ ,അല്‍ മുതകബ്ബിര്‍
8.5 MB
: അല്‍ ജബ്ബാര്‍  ,അല്‍ മുതകബ്ബിര്‍.mp3
6.
അല്‍ ഖാലിക്‌, അല്‍ബാരിഅ്‌, അല്‍ മുസവ്വിര്‍
8.9 MB
: അല്‍ ഖാലിക്‌, അല്‍ബാരിഅ്‌, അല്‍ മുസവ്വിര്‍.mp3
7.
അല്‍ ഗാഫിര്‍ ,അല്‍ ഗഫൂര്‍ ,അല്‍ ഗഫ്ഫാര്‍
9.9 MB
: അല്‍ ഗാഫിര്‍ ,അല്‍ ഗഫൂര്‍  ,അല്‍ ഗഫ്ഫാര്‍.mp3
8.
അല്‍ ഖാഹിര്‍ ,അല്‍ ഖഹ്ഹാര്‍
9.6 MB
: അല്‍ ഖാഹിര്‍  ,അല്‍ ഖഹ്ഹാര്‍.mp3
9.
അര്‍ റസ്സാഖ്‌, അല്‍ ഫത്താഹ്‌
9 MB
: അര്‍ റസ്സാഖ്‌, അല്‍ ഫത്താഹ്‌.mp3
10.
സമീഅ്‌, ബസ്വീര്‍
10.4 MB
: സമീഅ്‌, ബസ്വീര്‍.mp3
11.
അല്‍ ഹലീം , അല്‍ അദ്വീം
7.2 MB
: അല്‍ ഹലീം , അല്‍ അദ്വീം.mp3
12.
ഷകൂര്‍ ,ഷാകിര്‍
6.2 MB
: ഷകൂര്‍  ,ഷാകിര്‍.mp3
13.
അല്‍ അലിയ്യ്‌, അല്‍ അഅ്ല‍ാ, അല്‍ മുതആന്‍,
8.9 MB
: അല്‍ അലിയ്യ്‌, അല്‍ അഅ്ല‍ാ, അല്‍ മുതആന്‍,.mp3
14.
അല്‍ ഖരീബ്‌
7.4 MB
: അല്‍ ഖരീബ്‌.mp3
15.
അല്‍ വദൂദ്‌
8.6 MB
: അല്‍ വദൂദ്‌.mp3
16.
ശഹീദ്‌, റഖീബ്‌, കരീം, അക്‌റം
9.7 MB
: ശഹീദ്‌, റഖീബ്‌, കരീം, അക്‌റം.mp3
17.
അല്‍ ഹയ്യ്‌, അല്‍ വാല്‍ അഹദ്‌, അല്‍ വാഹിദ്‌, അസ്സമദ്‌
9.5 MB
: അല്‍ ഹയ്യ്‌, അല്‍ വാല്‍ അഹദ്‌, അല്‍ വാഹിദ്‌, അസ്സമദ്‌.mp3
18.
അല്‍ ലത്വീഫ്‌, അല്‍ റഊഫ്‌ , അല്‍ ഹാദി
9.9 MB
: അല്‍ ലത്വീഫ്‌, അല്‍ റഊഫ്‌ , അല്‍ ഹാദി.mp3
19.
അല്‍ ഹഖ്‌, അല്‍ വഖീല്‍ , അല്‍ കഫീല്‍ , അല്‍ ഖദീര്‍ അല്‍ ഖാദിര്‍ അല്‍ മുഖ്തദിര്‍ അല്‍ അഫുവ്വ്‌
9.1 MB
: അല്‍ ഹഖ്‌, അല്‍ വഖീല്‍ , അല്‍ കഫീല്‍  , അല്‍ ഖദീര്‍ അല്‍ ഖാദിര്‍ അല്‍ മുഖ്തദിര്‍ അല്‍ അഫുവ്വ്‌.mp3
20.
അല്‍ ഹയ്യുന്‍ , അല്‍ സത്താര്‍
10.3 MB
: അല്‍ ഹയ്യുന്‍ , അല്‍ സത്താര്‍.mp3
21.
അല്‍ ഹന്നാന്‍, അല്‍ മന്നാന്‍ , അല്‍ ഷാഫി
10.4 MB
: അല്‍ ഹന്നാന്‍, അല്‍ മന്നാന്‍ , അല്‍ ഷാഫി.mp3
22.
അല്‍ മആരിജ്‌ , അല്‍ ഗാലിബ്‌, അല്‍ മുസ്തആന്‍ , അന്നാസ്വിര്‍ അന്നസ്വീര്‍
9.3 MB
: അല്‍ മആരിജ്‌ , അല്‍ ഗാലിബ്‌, അല്‍ മുസ്തആന്‍ , അന്നാസ്വിര്‍ അന്നസ്വീര്‍.mp3
23.
ജമീലുന്‍ , വിത്‌റുന്‍ , ദയ്യാനുന്‍
3.8 MB
: ജമീലുന്‍ , വിത്‌റുന്‍ , ദയ്യാനുന്‍.mp3
സംക്ഷിപ്തങ്ങളുടെ വിവരണം

 أسماء الله الحسنى

1

അസ്മാ ഉല്‍ ഹുസ്‌ന

أسماء الله الحسنى

2

അസ്മാ ഉല്‍ ഹുസ്‌ന

الملك ، القدوس ، السلام

3

അല്‍ മലിക്‌, അല്‍ ഖുദ്ദൂസ്‌, അസ്സലാം

المؤمن ، المهيمن ، العزيز

4

അല്‍ മുഅ്‌മിന്‍ , അല്‍ മുഹൈമിന്‍, അല്‍ അസീസ്‌

الجبار، المتكبر

5

അല്‍ ജബ്ബാര്‍   ,അല്‍ മുതകബ്ബിര്‍

الخالق، البارئ , المصور

6

അല്‍ ഖാലിക്‌, അല്‍ബാരിഅ്‌, അല്‍ മുസവ്വിര്‍

 الغافر،الغفور،الغفار

7

അല്‍ ഗാഫിര്‍  ,അല്‍ ഗഫൂര്‍   ,അല്‍ ഗഫ്ഫാര്‍

 القاهر، القهار

 

8

അല്‍ ഖാഹിര്‍    ,അല്‍ ഖഹ്ഹാര്‍

الرزاق ، الفتاح

9

അര്‍ റസ്സാഖ്‌, അല്‍ ഫത്താഹ്‌

العليم

10

അല്‍ അലീം

السميع ، البصير

11

സമീഅ്‌, ബസ്വീര്‍

الحليم ، العظيم

12

അല്‍ ഹലീം , അല്‍ അദ്വീം

الشكور ،  الشاكر

 

13

ഷകൂര്‍   ,ഷാകിര്‍

العلي  ، الأعلى ، المتعال

14

അല്‍ അലിയ്യ്‌, അല്‍ അഅ്ല‍ാ, അല്‍ മുതആന്‍,

  القريب

15

അല്‍ ഖരീബ്‌

  الودود

16

അല്‍ വദൂദ്‌

الشهيد ، الرقيب ، الكريم ، الأكرم

17

ശഹീദ്‌, റഖീബ്‌, കരീം, അക്‌റം

الحي ، القيوم ، الأحد ،    الواحد          الصمد

 

18

അല്‍ ഹയ്യ്‌, അല്‍ വാല്‍ അഹദ്‌, അല്‍ വാഹിദ്‌, അസ്സമദ്‌

اللطيف   ، الرءوف ، الهادي 

19

അല്‍ ലത്വീഫ്‌, അല്‍ റഊഫ്‌ , അല്‍ ഹാദി

 الحق ، الوكيل ، الكفيل  ، القدير، القادر، المقتدر ، العفو

 

20

അല്‍ ഹഖ്‌, അല്‍ വഖീല്‍  , അല്‍ കഫീല്‍    , അല്‍ ഖദീര്‍ അല്‍ ഖാദിര്‍ അല്‍ മുഖ്തദിര്‍ അല്‍ അഫുവ്വ്‌

الحي ،  الستار

21

അല്‍ ഹയ്യുന്‍ , അല്‍ സത്താര്‍

 الحنان ، المنان ، الشافي

22

അല്‍ ഹന്നാന്‍, അല്‍ മന്നാന്‍ , അല്‍ ഷാഫി

  المعارج، الغالب ، المستعان ، الناصر، النصير

23

അല്‍ മആരിജ്‌ , അല്‍ ഗാലിബ്‌, അല്‍ മുസ്തആന്‍ , അന്നാസ്വിര്‍  അന്നസ്വീര്‍

  الجميل ، وتر ، ديان

24

ജമീലുന്‍ , വിത്‌റുന്‍ ദയ്യാനുന്‍

അനുബന്ധ വിഷയങ്ങള് ( 3 )
Go to the Top