ഹജ്ജിന്‍റെ ബലി, ഉളുഹിയ്യത്ത്. ഹഖീഖ അറുക്കല്‍,

ലേഖനങ്ങള്‍ ഇനം-വിവരണം
അഡ്രസ്സ്: ഹജ്ജിന്‍റെ ബലി, ഉളുഹിയ്യത്ത്. ഹഖീഖ അറുക്കല്‍,
ഭാഷ: ചൈന
എഴുതിയ വ്യക്തി: മുഹമ്മദ് ഇബ്നു ഇബ്’റാഹീം അത്തവിജിരി
പരിഭാഷകര്‍: അബൂ അബ്ദുല്ലാഹ് അഹ്’മദ് ബ്നു അബ്ദുല്ലാഹ് അസ്സീനി
പരിശോധകര്‍: ലീ തഷ്നിഗ് ഷിയാ
പ്രസാധകര്‍: ഇസ്’ലാമിക് കാള്‍ ആന്‍റ് ഗൈഡന്‍സ് സെന്‍റര്‍ - റബ്’വ
സംക്ഷിപ്തം: ഹജ്ജിന്‍റെ ബലി, ഉളുഹിയ്യത്ത്. ഹഖീഖ അറുക്കല്‍,:- മുഖ്തസ്വിറു ഫിഖ് ഹുല്‍ ഇസ്ലാമി എന്ന് പുസ്തകത്തില്‍ നിന്നും ക്രോഡീകരിച്ച ഈ ലേഖനത്തില്‍ ഹജ്ജിന്‍റെ ബലി, ഉളുഹിയ്യത്ത്. ഹഖീഖ അറുക്കല്‍,എന്നിവ വളരെ വിശദമായി പ്രതിപാദിക്കുന്നു,
ചേര്‍ത്ത തിയ്യതി: 2008-04-15
ബ്രീഫ് ലിങ്ക്: http://IslamHouse.com/113992
താഴെ വരുന്ന ഇനങ്ങള് വിഷയാടസ്ഥാനത്തില് ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ടവ
താഴെ പറയുന്ന ഭാഷയിലേക്ക് ഈ കാര്ഢ് ഭാഷാന്തരം ചെയ്തിരിക്കുന്നു: ചൈന - അറബി - ബെങ്കാളി - തായ്‌
കൂടെയുള്ള അറ്റാച്മെന്റ് ( 2 )
1.
献牲、宰牲以及替满周的婴儿宰羊
341.7 KB
: 献牲、宰牲以及替满周的婴儿宰羊.pdf
2.
献牲、宰牲以及替满周的婴儿宰羊
2.1 MB
: 献牲、宰牲以及替满周的婴儿宰羊.doc
സംക്ഷിപ്തങ്ങളുടെ വിവരണം

献牲、宰牲以及替满周的婴儿宰羊

F-献牲:就是为了亲近清高的真主而带到禁地贡献的牲畜,由于享受朝、或连朝、或受阻的因素而必须献的牲。

F-宰牲:就是为了亲近清高的真主而在宰牲节所宰的骆驼、牛和羊。

F-宰牲的断法:对于有能力者宰牲是受强调的圣行。

清高的真主说:【你应当为你的主礼拜,并宰牲[]

F-宰牲的时间:从宰牲节的节日拜之后至晒干肉节的最后一天。(即:节日及其之后的三天)

F-从自己的宰牲品中吃一份,赠送一份,另一份送给穷人属于嘉义。在宰牲中有着伟大的恩惠:款待家人、穷人受益,联系血亲和邻居。

F-献牲、宰牲以及替满周的婴儿宰羊的条件:

Œ-献牲、宰牲以及替满周的婴儿所宰的牲,骆驼当是满五周岁或五周岁以上的,牛当是满两周岁或两周岁以上的,绵羊当是满六个月或满六个月以上的,山羊当是满一周岁或一周岁以上的。如果被确定为宰牲的骆驼、牛或羊,不允许买卖,也不允许赠送,除非是更换比其更好的。

-宰牲、替满周的婴儿宰羊、以及献牲必须是牲畜(骆驼、牛或羊),达到法定年龄的,健全无缺的,在其主人跟前最好的、最肥的、最贵的、最强壮的牲畜。

F-允许一个人宰一只羊,七个人宰一峰骆驼,七个人一头牛,允许为自己、为在世的与去世的家人宰羊、牛和骆驼。富裕的朝觐者多多地献牲属于嘉义;至于宰牲,为家人一年宰一只。

F-按照圣行,可以为在世者宰牲,允许跟随在世者一起为去世的人宰牲,而不是单独为其宰牲,除非留有遗嘱为其宰牲者例外。

F-禁止欲宰牲者的事项:

在伊历十二月的前十日,禁止宰牲者拿取所宰牲畜身上的丝毫皮、毛或指甲;违犯者,当向真主求饶,不需要交纳罚赎。

温姆赛莱麦(愿主喜悦她)的传述,先知(愿主赐福之,并使其平安)说:“当进入伊历十二月的前十日,你们中谁欲宰牲,他就不能从其所宰牲畜的身上拿取丝毫皮、毛。”[]

F-为自己和家人宰牲者,按照圣行,宰牲时他应说:

 “凭着真主的尊名,真主至大,主啊!求您接受我的宰牲,主啊!这是为我和我的家人所宰的牲。”

F-宰牲的形式:

按照圣行,宰骆驼时应适当地站在骆驼的左前腿旁,宰其它的牛羊时允许站在相反的方向,宰骆驼时应从接近其胸部的脖子最底处下刀,宰牛或羊时,应从接近其头部的脖子最高处下刀。让它躺在其左侧,把右脚放在其脖项上,然后抓住其头再宰,在宰时应说:“باسم الله، والله أَكْبَرُ——凭着真主的尊名,真主至大”。

艾奈斯(愿主喜悦他)的传述,他说:

先知(愿主赐福之,并使其平安)亲自宰了两只俊美的、双角的绵羊,他念泰斯米和大赞词,并把自己的脚放在它俩的旁边。[]

F-按照圣行,宰牲者最好亲自屠宰自己的献牲或宰牲品,如果不是他亲自屠宰,那么,他应亲自参加见证请屠夫为自己屠宰,不要把宰牲的肉的当作屠宰费给予屠夫,屠宰时屠夫应说:“凭着真主的尊名,这是为某人或替某人宰的牲,真主至大。”被宰的牲畜以割断其咽喉、食道、以及割断两个或其中的一个颈静脉,使血液流出而成为合法的。

F-不允许宰的牲畜:

柏拉乌·本·阿兹慕(愿主喜悦他)的传述,他听先知(愿主赐福之,并使其平安)说:

 “四种牲畜不允许宰牲:明显独眼的牲畜,患有明显病症的牲畜,明显瘸腿的跛子,瘦弱无髓的牲畜。”[]

F-如果穆斯林已经宰牲、或献牲以及类似为了亲近真主的其它宰牲,但是在宰了之后,他才知道牲畜是有病的,因为失去了宰牲的宗旨,所以,这种牲畜是不允许的。

F-被割断器官或其中的一部分,被切断驼峰,瞎子,被割断小腿,这所有的牲畜都是不允许作为献牲、宰牲,以及类似为了亲近真主的其它宰牲。

F-替满周的婴儿宰羊(العقيقة):为了接近清高的真主替新生婴儿所宰的牲。

F-替满周的婴儿宰羊的断法与时间:

替新生婴儿宰羊是法律规定的,当生下的婴儿活着时,按照圣行,要替其宰牲。

替满周的婴儿宰羊是受强调的圣行,替男婴儿宰两只羊,替女婴儿宰一只羊,在婴儿出生后的第七天替他宰羊、取名和理发。失去了宰牲的时间:如果因故而失去宰牲的时间,可以在任何时间替其宰牲;如果无故而失去宰牲的时间,不需要再宰牲,因为失去了宰牲的时间。按照圣行,当把椰枣或类似椰枣的东西摸在婴儿的上颚上。

F-五件事情,男女相互平等:遗产、血金、作证、替满周的婴儿宰羊、以及释放奴隶。

F-替满周的婴儿宰羊:是感谢真主赐予的新的恩典,替新生婴儿的赎金,为了接近清高的真主。如果新生婴儿是男婴时,那是来自于清高真主的最大的恩惠,所以对真主的感谢就会更多,就要宰两只羊,替女婴儿宰一只羊。

F-因新生婴儿而高兴的断法:

按照圣行,穆斯林应当迅速地告诉兄弟们自己的欢欣和快乐,以便得到人们为他的新生婴儿的美好祝福,以及为他向真主的祈祷。

清高的真主说:

[7]宰凯里雅啊!我必定以一个儿子向你报喜,他的名字是叶哈雅,我以前没有使任何人与他同名。[]

F-给新生儿取名的时间:

Œ-在新生儿出生之日为其取名属于圣行。

艾奈斯·本·马里克(愿主喜悦他)的传述,他说:主的使者(愿主赐福之,并使其平安)说:

“我有一个儿子是在夜里出生的,我给他取了我的先祖伊布拉欣的名子。”[]

-最好在七天内为新生儿取名。取名的时间非常宽,在七天前后都是可以的。

赛慕莱图(愿主喜悦他)的传述,主的使者(愿主赐福之,并使其平安)说:

 “每个婴儿都是为其所宰的羊的抵押品,在第七天时要替他宰羊、理发和取名。[]

F-给新生儿取名:

按照圣行,应为新生儿取最优美、最受清高真主喜爱的名字,如阿布杜拉عبدالله,阿布杜莱哈玛努عبد الرحمن,然后是取尊崇真主的名字,可以用真主的任何美名,如阿布杜勒阿齐兹عبد العزيز,阿布杜勒麦力克عبدالملك等等,然后是取众先知和使者们的名字,然后是取清廉者的名字,最后是取忠诚的、美好的名字,如叶基德(يزيد),哈桑(حسن)等等;至于被禁止的名字应当更改为美好的名字。

F-最优越的献牲与宰牲:是一峰整骆驼,然后是一头整牛,然后是一只整羊,然后是七人一峰驼或者是一头牛。至于替满周的婴儿宰羊:只允许一人一峰驼、或一头牛、或一只羊。羊比骆驼更好,因为在《圣训》中提到的是羊,公羊最好。

F-关于替满周的婴儿宰牲的裁决、年龄和属性就像宰牲的一样,唯一不同的就是替满周的婴儿宰牲不允许合伙一起宰,只允许替一个人宰一峰驼、或一头牛、或一只羊。

 []《多福章》第2

[]《穆斯林圣训集》第1977

[]《布哈里圣训集》第5565段,《穆斯林圣训集》第1966

[]《艾布达吾德圣训集》第2802段,《奈沙伊圣训集》第4370段,原文出自《奈沙伊圣训集》

[]《麦尔彦章》第7

[]《穆斯林圣训集》第2315

[]《艾哈默德圣训集》第20188段,原文出自《艾哈默德圣训集》,《艾布达吾德圣训集》第2838

 
പരിഭാഷകള് ( 1 )
Go to the Top