മസ്ജിദുന്നബവി സന്ദര്‍ശനം

ലേഖനങ്ങള്‍ ഇനം-വിവരണം
അഡ്രസ്സ്: മസ്ജിദുന്നബവി സന്ദര്‍ശനം
ഭാഷ: ചൈന
എഴുതിയ വ്യക്തി: മുഹമ്മദ് ഇബ്നു ഇബ്’റാഹീം അത്തവിജിരി
പരിഭാഷകര്‍: അബൂ അബ്ദുല്ലാഹ് അഹ്’മദ് ബ്നു അബ്ദുല്ലാഹ് അസ്സീനി
പരിശോധകര്‍: ലീ തഷ്നിഗ് ഷിയാ
പ്രസാധകര്‍: ഇസ്’ലാമിക് കാള്‍ ആന്‍റ് ഗൈഡന്‍സ് സെന്‍റര്‍ - റബ്’വ
സംക്ഷിപ്തം: മസ്ജിദുന്നബവി സന്ദര്‍ശനം:- മുഖ്തസ്വിറു ഫിഖ് ഹുല്‍ ഇസ്ലാമി എന്ന് പുസ്തകത്തില്‍ നിന്നും ക്രോഡീകരിച്ച ഈ ലേഖനത്തില്‍ മസ്ജിദുന്നബവി സന്ദര്‍ശനം വളരെ വിശദമായി പ്രതിപാദിക്കുന്നു,
ചേര്‍ത്ത തിയ്യതി: 2008-04-15
ബ്രീഫ് ലിങ്ക്: http://IslamHouse.com/113991
താഴെ വരുന്ന ഇനങ്ങള് വിഷയാടസ്ഥാനത്തില് ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ടവ
താഴെ പറയുന്ന ഭാഷയിലേക്ക് ഈ കാര്ഢ് ഭാഷാന്തരം ചെയ്തിരിക്കുന്നു: ചൈന - അറബി - ബെങ്കാളി - തായ്‌ - ഇംഗ്ലീഷ്
കൂടെയുള്ള അറ്റാച്മെന്റ് ( 2 )
1.
参观圣寺
341.5 KB
: 参观圣寺.pdf
2.
参观圣寺
3 MB
: 参观圣寺.doc
സംക്ഷിപ്തങ്ങളുടെ വിവരണം

参观圣寺

F-三座清真寺的特性:

三座清真寺:禁寺、圣寺和远寺。

Œ-禁寺:是伊布拉欣(愿主赐福之,并使其平安)及其儿子伊斯玛依赖建造,它是穆斯林的朝向,穆斯林到此朝觐。它也是人类史上的第一座清真寺,真主使其成为吉祥的天房、全世界的向导。

圣寺:是穆罕默德(愿主赐福之,并使其平安)及其弟子(愿主喜悦他们)所建,它确是以敬畏为地基的清真寺。

远寺:是叶尔孤白(愿主赐福之,并使其平安)所建,它曾是穆斯林的第一个朝向。

-在这三座清真寺中礼拜可以获得重复加倍的报赏,它们具有许多特性,只能旅行去这三座清真寺礼拜。

F-严禁旅行去参观任何坟墓,无论是先知或者是其他人的坟墓。

艾布胡莱赖(愿主喜悦他)的传述,主的使者 说:

 “只能旅行去三座清真寺礼拜:禁寺、圣寺和远寺。[]

F-参访圣寺的断法:

按照圣行,穆斯林可以去参访圣寺,并在其中礼两拜“庆寺拜”。

然后去到先知穆罕默德(愿主赐福之,并使其平安)的坟墓前,站在那里向他致以问候:“先知啊!愿真主赐您康宁、慈悯与吉庆。”然后按《圣训》中提到的探望坟墓的祷词进行祈祷,再往右前方走进一步,向艾布白克尔(愿主喜悦他)致以同样的问候。

然后再往右前方走进一步,向欧麦尔(愿主喜悦他)也致以同样的问候。

艾布胡莱赖(愿主喜悦他)的传述,主的使者 说:

 “任何人向我致以色兰问候,我都会回答他的,因为我是活着的,我能够回答他的色兰。”[]

F-在圣寺的贵重:

除禁寺之外,在麦地那的圣寺中礼一拜相当于在其它的清真寺中礼一千拜。

Œ-伊本欧麦尔(愿主喜悦他俩)的传述,主的使者 说:

 “除禁寺之外,在我的这座清真寺中礼一拜比在其它的清真寺中礼一千拜还要贵重。”[]

-艾布胡莱赖(愿主喜悦)的传述,主的使者 说:

 “在我的家和我的演讲台之间是天堂中的花园[],我的演讲台是在我的水池之上的。”[]

F-按照圣行,应去探访“白给阿”坟园和吴侯德烈士坟园,向坟园里的居民致以问候,为他们向真主祈祷、求饶,在探访坟园时应说:

Œ-“园中的众信士和穆斯林们啊!愿真主怜悯我们中的先行者和后来者,真主意欲,我们将是你们的后继者。[]

 -或者说:“园中的众信士和穆斯林们啊!愿真主赐予你们平安,你们先我们而去,真主意欲,我们将是你们的后继者,我们向真主为我们自身和你们祈求安康。”[]

F-在古巴清真寺礼拜的贵重:

 

按照圣行,穆斯林在自己的家中洗好小净,然后步行或者乘骑去古巴清真寺,并在其中礼两拜,那确能获得相当于副朝的回赐;如果是在星期六探访,确是更好的。

Œ-赛赫鲁·本·哈尼法(愿主喜悦他俩)的传述,主的使者说:

 “谁在自己的家中洗好小净,然后去古巴清真寺,并在其中礼两拜,那么,他能获得副朝的回赐。[]

-伊本欧麦尔(愿主喜悦他俩)的传述,他说:

 先知 在每个星期六都会步行或乘骑着去古巴清真寺。”[]

F-探访麦地那的圣寺并不属于正朝或副朝的仪式,完美的正朝或副朝不包含它,按照圣行,可以在任何时间去探访麦地那的圣寺、以及在其中礼庆寺拜。[]《布哈里圣训集》第1189段,原文出自《布哈里圣训集》,《穆斯林圣训集》第1397

[]《艾哈默德圣训集》第10827段,《艾布达吾德圣训集》第2041段,.

[]《布哈里圣训集》第1190段,《穆斯林圣训集》第1395段,原文出自《穆斯林圣训集》

[]译者注:地名,在圣寺内,原在使者(愿主赐福之,并使其平安)的家和演讲台之间。

[]《布哈里圣训集》第1196段,《穆斯林圣训集》第1391

[]《穆斯林圣训集》第974

[]《穆斯林圣训集》第975

[]《奈萨伊圣训集》第699段,《伊本马哲圣训集》第1412段,原文出自《伊本马哲圣训集》

[]《布哈里圣训集》第1193段,原文出自《布哈里圣训集》,《穆斯林圣训集》第1399

 
പരിഭാഷകള് ( 1 )
Go to the Top