ഉംറയുടെ രൂപം

ലേഖനങ്ങള്‍ ഇനം-വിവരണം
അഡ്രസ്സ്: ഉംറയുടെ രൂപം
ഭാഷ: ചൈന
എഴുതിയ വ്യക്തി: മുഹമ്മദ് ഇബ്നു ഇബ്’റാഹീം അത്തവിജിരി
പരിഭാഷകര്‍: അബൂ അബ്ദുല്ലാഹ് അഹ്’മദ് ബ്നു അബ്ദുല്ലാഹ് അസ്സീനി
പരിശോധകര്‍: ലീ തഷ്നിഗ് ഷിയാ
പ്രസാധകര്‍: ഇസ്’ലാമിക് കാള്‍ ആന്‍റ് ഗൈഡന്‍സ് സെന്‍റര്‍ - റബ്’വ
സംക്ഷിപ്തം: ഉംറയുടെ രൂപം:- മുഖ്തസ്വിറു ഫിഖ് ഹുല്‍ ഇസ്ലാമി എന്ന് പുസ്തകത്തില്‍ നിന്നും ക്രോഡീകരിച്ച ഈ ലേഖനത്തില്‍ ഉംറയുടെ രൂപംപ്രതിപാദിക്കുന്നു,
ചേര്‍ത്ത തിയ്യതി: 2008-04-15
ബ്രീഫ് ലിങ്ക്: http://IslamHouse.com/113988
താഴെ വരുന്ന ഇനങ്ങള് വിഷയാടസ്ഥാനത്തില് ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ടവ
താഴെ പറയുന്ന ഭാഷയിലേക്ക് ഈ കാര്ഢ് ഭാഷാന്തരം ചെയ്തിരിക്കുന്നു: ചൈന - അറബി - ബെങ്കാളി - തായ്‌ - ഇംഗ്ലീഷ്
കൂടെയുള്ള അറ്റാച്മെന്റ് ( 2 )
1.
副朝的形式
387.8 KB
: 副朝的形式.pdf
2.
副朝的形式
3.3 MB
: 副朝的形式.doc
സംക്ഷിപ്തങ്ങളുടെ വിവരണം

副朝的形式

8-正朝的形式

F-想做副朝者当从自己所途经的戒关受戒,在戒关与麦加之间居住者,当从住地受戒;如果是麦加的居民,当到禁地之外受戒,如“泰讷阿姆”。如果方便,无论昼夜,从最高处进入麦加、从最低处离开麦加都属于嘉义;当进入最接近禁地的地方就停止念应召词

F-到了禁寺时当带着小净进入其中,从黑石处开始逆时针环游天房。

F-按照圣行,在环游天房之前应露出右肩,在所有的环游中都是如此,其方法是把戒衣的中间放在右腋下,两端搭在他的左肩上。

F-按照圣行,在前三圈中应疾步行走,后四圈中按常规行走。环游天房时露出右肩以及前三圈应疾步行走,专指在初访的环游和副朝的环游中,都是针对男性,并非女性。

F-当与黑石平行时,应面对着黑石,用手抚摸它,用嘴亲吻它;如果无法办到,可以把右手放在黑石上,然后亲吻右手;如果还无法办到,可以用自己手中的拐杖等物触摸黑石,然后亲吻之;如果还是无法办到,可以举起自己的右手向它致意,但是不要亲吻右手。应继续前进,不要停留,走至与黑石平行时当说一遍:“اللهُ أَكْبَرُ——真主至大”,每圈的做法都是如此,在环游期间他可以根据法律规定的祷词随意向真主祈求,并且记念真主,赞颂独一无二的真主。

F-每当环游者走到也门角时,他可以用右手抚摸之,但不要亲吻,也不要说大赞词:“اللهُ أَكْبَرُ——真主至大”;如果环游者无法摸到它,应继续环游,不用说:“اللهُ أَكْبَرُ——真主至大”,也不用举手致意,环游者在天房的也门角和黑石之间应念以下的祈祷词:

【我们的主啊!求您在今世赏赐我们美好的(生活),在后世也赏赐我们美好的(生活),求您保护我们,免受火狱的刑罚。】[]从天房和残墙之外完美地环游七圈,当每一圈环游到与黑石平行时,应说大赞词,如果有可能,环游者应抚摸黑石并亲吻之,不要抚摸沙米耶的两个角。在初访、或辞朝或其它的环游之后,可以把自己的胸膛、脸和两肘贴在黑石角和天房的门之间的墙上[],向清高的真主祈祷和寻求。

F-当环游结束后,他应遮盖露着的右肩,前往伊布拉欣(愿主赐福之,并使其平安)的立足处并念:

【你们当以伊布拉欣的立足地为礼拜处。】[]

F-如果容易,按照圣行,应在伊布拉欣立足处的后面轻快地礼两拜,否则,可以在禁寺的任何地方礼这两拜。按照圣行,在第一拜念完《开端章》之后,应念《不信道的人们章》,在第二拜念完《开端章》之后,应念《忠诚章》;出拜之后他应离开,在这两拜之后的祈祷并不是法律规定的,在伊布拉欣立足处的祈祷也是同样,并无法律依据。

F-礼完拜之后,如果容易,按照圣行,他应去抚摸黑石。

F-然后前往赛法山,按照圣行,当他接近赛法山时应念以下经文:

【赛法和麦尔沃,确是真主的标识。举行正朝或副朝的人,无妨游此两山。自愿行善者,(必得善报),因为真主确是厚报的,确是全知的。】[]

他应说:“我以着真主以此开始的而开始。”当他登上赛法山之后,应看着天房,面对朝向,抬起双手记念和祈求真主,并说三遍大赞词:“اللهُ أَكْبَرُ——真主至大”,它并不像礼拜念大赞词的形式。他当赞主独一,赞主至大,赞颂真主,并念:

 除独一无二的真主外,绝无真正应受崇拜的;他拥有一切权力和赞颂,他是大能于万物的主。除独一无二的真主外,绝无真正应受崇拜的,他实践诺言,援助他的仆人,独自战胜了同盟军。”[]

然后向真主祈求,再次记念真主,然后再次向真主祈求,第三次记念真主。显声记念真主,低声祈求。

F-然后从赛法山上下来,谦逊地朝向麦尔沃山走去,当走到绿线时,他迅速地奔走到另一条绿线,然后他走向麦尔沃山,在这所有的功课中都当赞主清净、赞主至大,祈求真主。

F-当到达麦尔沃山之后,他当登上麦尔沃山,看着天房,面对朝向站立,抬起双手记念清高的真主,向真主祈求。在麦尔沃山上如同在赛法山上所说的那样,重复三遍,然后从麦尔沃山上下来,朝着赛法山走去;该行走的地方行走,该奔跑的地方奔跑,如此来回奔走七趟,始于赛法山,终于麦尔沃山。按照圣行,两山之间奔走时带有小净、一气呵成。

F-按照圣行,环游与奔走之间应一气呵成:

当奔走结束之后,剃光头或全面剪短头发,属于最好的。女人开戒是从其发梢剪去一指端即可,以此,完成了副朝的所有功课。一切因其受戒而被禁止的,如穿缝制的衣服、擦香、婚配等待,也都对其成为合法的。

F-在环游与奔走时,女人如同男人一样,惟一不同的就是在环游天房时她不应疾步快走,奔走时她不要奔跑,遮盖装饰,不要露出面部,不要高声,不要与男人拥挤。

F-如果某男子在为做副朝而受戒之后与妻子发生了房事,他必须完成副朝,然后再还补,因其房事而导致了副朝的无效。如果是在环游和奔走之后,剃光头或全面剪短头发之前发生的,那么,其副朝有效,他必须交纳损伤的罚赎。

F-如果参加享受朝者的副朝与正朝之间非常接近,那么,他在副朝结束之后全面剪短头发,在正朝时剃光头属于嘉义

F-如果他在环游天房或两山之间奔走时拜功成立了,那么,他应参加集体礼拜,当拜功结束时,他应从自己停下来的地方完成那一圈,不需要再从头开始。

F-吻黑石的断法:

亲吻、抚摸、指示黑石、以及念大赞词都属于圣行,如果谁感到某件事项对自己艰难,他可以弃之继续前进。

F-在环游天房时,亲吻和抚摸黑石对于容易者属于圣行。至于为了亲吻和抚摸黑石过于拥挤,伤害其他的环游者,并不是法律许可的,弃之更好,特别是女性。因为亲吻和抚摸黑石属于圣行,而伤害他人是非法的,受戒者不要为了做圣行,而在同一时间又犯错误。

F-黑石原本是从天堂中降下的比奶子更白的石头,由于人类的罪过而使其变黑,假如没有蒙昧时代的污秽触摸了它,任何不治之症只要接触到它,都会得到康复。复生日,真主将要复活黑石,它要作证谁以着真理抚摸了它;抚摸黑石和也门角,它俩能消除过失。

F-环游天房的贵重:

穆斯林最好多多地环游天房。

欧柏德·本·欧麦依尔的传述,他听他的父亲对伊本欧麦尔(愿主喜悦他俩)说:“为何我只看见你抚摸黑石和也门这两个角?”伊本欧麦尔说:“我那样做是因为我听主的使者(愿主赐福之,并使其平安)说:‘抚摸它俩能消除过失’。”[]

F-环游天房带着小净更优越、更完美;如果没有带小净的环游也正确。至于失去大净者或月经妇,必须等到洗大净之后才能环游天房。[]《黄牛章》第201

[]译者注:犹如先知(愿主赐福之,并使其平安)曾经所做的那样

[]《黄牛章》第125

[]《黄牛章》第158

[]《布哈里圣训集》第4114段,《穆斯林圣训集》第1218段,原文出自《穆斯林圣训集》

[]《艾哈默德圣训集》第4462段,原文出自《艾哈默德圣训集》,《提勒秘日圣训集》第959

 
പരിഭാഷകള് ( 1 )
അനുബന്ധ വിഷയങ്ങള് ( 4 )
Go to the Top