ഹജ്ജിന്‍റെ ഇനങ്ങള്‍

ലേഖനങ്ങള്‍ ഇനം-വിവരണം
അഡ്രസ്സ്: ഹജ്ജിന്‍റെ ഇനങ്ങള്‍
ഭാഷ: ചൈന
എഴുതിയ വ്യക്തി: മുഹമ്മദ് ഇബ്നു ഇബ്’റാഹീം അത്തവിജിരി
പരിഭാഷകര്‍: അബൂ അബ്ദുല്ലാഹ് അഹ്’മദ് ബ്നു അബ്ദുല്ലാഹ് അസ്സീനി
പരിശോധകര്‍: ലീ തഷ്നിഗ് ഷിയാ
പ്രസാധകര്‍: ഇസ്’ലാമിക് കാള്‍ ആന്‍റ് ഗൈഡന്‍സ് സെന്‍റര്‍ - റബ്’വ
സംക്ഷിപ്തം: ഹജ്ജിന്‍റെ ഇനങ്ങള്‍ മുഖ്തസ്വിറു ഫിഖ് ഹുല്‍ ഇസ്ലാമി എന്ന് പുസ്തകത്തില്‍ നിന്നും ക്രോഡീകരിച്ച ഈ ലേഖനത്തില്‍ ഹജ്ജിന്‍റെ ഇനങ്ങള്‍ ഏവ എന്നിവ പ്രതിപാദിക്കുന്നു,
ചേര്‍ത്ത തിയ്യതി: 2008-04-15
ബ്രീഫ് ലിങ്ക്: http://IslamHouse.com/113986
താഴെ വരുന്ന ഇനങ്ങള് വിഷയാടസ്ഥാനത്തില് ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ടവ
താഴെ പറയുന്ന ഭാഷയിലേക്ക് ഈ കാര്ഢ് ഭാഷാന്തരം ചെയ്തിരിക്കുന്നു: ചൈന - അറബി - ബെങ്കാളി - തായ്‌
കൂടെയുള്ള അറ്റാച്മെന്റ് ( 2 )
1.
朝觐的种类
297.2 KB
: 朝觐的种类.pdf
2.
朝觐的种类
3 MB
: 朝觐的种类.doc
സംക്ഷിപ്തങ്ങളുടെ വിവരണം

朝觐的种类

F-朝觐分为三种:享受朝、连朝和单朝

Œ-享受朝的形式:朝觐者在朝觐的月份里为做副朝而受戒,做完副朝之后开戒,然后在大朝之日[]从麦加、或麦加附近为正朝而受戒,直至延续到宰牲节打完阿格白大石柱,他应当为享受朝而宰牲。其举意为:“主啊!为响应您的号召我来做副朝——لَبّيْكَ عُمْرَةً。”

-连朝的形式:为做副朝连着正朝一起受戒,或者是首先为做正朝而受戒,然后开始进入副朝的仪式,其举意为:“主啊!为响应您的号召我来做副朝和正朝لَبّيْكَ عُمْرَةً وَحَجّاً——”。允许有特殊缘故者在开始环游天房之前先进入正朝的仪式,然后再做副朝。如:月经妇和产妇。

Ž-单朝的形式:为单独的正朝而受戒,其举意为:“主啊!为响应您的号召我来做正朝لَبّيْكَ حَجّاً——”。

连朝的工作与单朝的工作基本相同,唯一的不同点就是连朝者应当宰牲,单朝者不需要宰牲,连朝比单朝更好,享受朝比连朝和单朝都更好。

F-最佳的朝觐:

每一位朝觐者都应当履行享受朝,享受朝是最好的、最适中的一种,因为它也是先知穆罕默德(愿主赐福之,并使其平安)曾经命令弟子们履行的,他曾在辞朝时为他们所决定的,但是带着献牲品的连朝者除外。享受朝是最容易、最方便、善功最多的一种。

F-如果某人已经举意做连朝或单朝了,他最好把自己的朝觐转为副朝,以便他能成为做享受朝者。如果没有携带献牲品,即使他已经环游了天房与在两山之间奔走也罢!他都可以剃光头开戒,以便遵循先知穆罕默德(愿主赐福之,并使其平安)的命令。

至于携带献牲品的连朝者,当继续受戒,直至宰牲节日打石之后才能开戒。

F-进麦加的形式:

当穆斯林举意为做正朝或副朝、念着应召词进入麦家时,如果方便,按照圣行,他要从最高的地方进入;如果方便,他应洗大净,然后他可以随意地从禁寺的任何一道门进入其中,当他想进入禁寺的时候,他应先进右脚,然后说进清真寺时应说的祈祷词:

 “主啊!求您为我打开您的慈悯之门吧。[]

 “我求伟大的真主及其尊容、永恒的权威护佑我,免遭被驱逐恶魔的伤害。”[]

F-当进入禁寺时,应当直接进行环游天房;如果正值主命拜的时间,他应先礼主命拜,然后再进行环游天房。

F-单朝或享受朝的副朝者可以直接进行副朝的环游天房,连朝者和单朝者可以直接进行“初访环游”的仪式,那属于圣行,不是当然。

F-开戒:要么是因完成了朝觐的功课,要么是因为具备开戒缘由的条件,要么是因为受到限制。

 


[]译者注:饮驼日(伊历十二月八日

[]《穆斯林圣训集》第713段,艾布候麦德的传述

[]《艾布达吾德圣训集》第441段,伊本阿慕尔的传述

പരിഭാഷകള് ( 1 )
അനുബന്ധ വിഷയങ്ങള് ( 4 )
Go to the Top