പ്രായശ്ചിത്തം നല്‍കല്‍

ലേഖനങ്ങള്‍ ഇനം-വിവരണം
അഡ്രസ്സ്: പ്രായശ്ചിത്തം നല്‍കല്‍
ഭാഷ: ചൈന
എഴുതിയ വ്യക്തി: മുഹമ്മദ് ഇബ്നു ഇബ്’റാഹീം അത്തവിജിരി
പരിഭാഷകര്‍: അബൂ അബ്ദുല്ലാഹ് അഹ്’മദ് ബ്നു അബ്ദുല്ലാഹ് അസ്സീനി
പരിശോധകര്‍: ലീ തഷ്നിഗ് ഷിയാ
പ്രസാധകര്‍: ഇസ്’ലാമിക് കാള്‍ ആന്‍റ് ഗൈഡന്‍സ് സെന്‍റര്‍ - റബ്’വ
സംക്ഷിപ്തം: പ്രായശ്ചിത്തം നല്‍കല്‍
മുഖ്തസ്വിറു ഫിഖ് ഹുല്‍ ഇസ്ലാമി എന്ന് പുസ്തകത്തില്‍ നിന്നും ക്രോഡീകരിച്ച ഈ ലേഖനത്തില്‍ ഹജ്ജിന്‍റെ ഇഹ് റാമില്‍ പ്രവേശിച്ചവര്‍ക്ക് പ്രായശ്ചിത്തം നല്‍കല്‍ അനിവാര്യമായ സന്ദര്‍ഭങ്ങള്‍ ഏവ എന്നിവ പ്രതിപാദിക്കുന്നു,
ചേര്‍ത്ത തിയ്യതി: 2008-04-15
ബ്രീഫ് ലിങ്ക്: http://IslamHouse.com/113985
താഴെ വരുന്ന ഇനങ്ങള് വിഷയാടസ്ഥാനത്തില് ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ടവ
താഴെ പറയുന്ന ഭാഷയിലേക്ക് ഈ കാര്ഢ് ഭാഷാന്തരം ചെയ്തിരിക്കുന്നു: ചൈന - അറബി - ബെങ്കാളി - തായ്‌
കൂടെയുള്ള അറ്റാച്മെന്റ് ( 2 )
1.
罚赎
411.3 KB
: 罚赎.pdf
2.
罚赎
3.3 MB
: 罚赎.doc
സംക്ഷിപ്തങ്ങളുടെ വിവരണം

罚赎

F-就交纳罚赎而言,受戒的违禁事项分为四类:

Œ-没有罚赎:订婚。

-严厉的罚赎:在第一次开戒之前房室,其罚赎是交纳一峰母驼,或一头母牛。

Ž-部分或替换的罚赎:狩猎陆地上可食的野生动物。

-缺损的罚赎:就是剩余的违禁事项,如剃光头、擦香等。

F-谁因病症或因可以谅解的理由,而需要做上述中所提到的受戒违禁的事项(房室除外),如剃光头发、穿缝制的衣服等,允许他开戒,但应交纳缺损的罚赎。

F-缺损的罚赎,可以在三种罚赎之间进行选择:

Œ-封三天的斋戒。

-或供给六个穷人吃饭,每人半沙阿麦子、或大米、或椰枣、或等类似的,或者是根据当地的情况与习俗供给每人一顿饭。

Ž-或宰一只羊。

清高的真主说:

【[196]你们当中谁为生病或头部有疾而剃发,谁当以斋戒,或施舍,或献牲,作为罚赎。】[]

允许在任何地方封斋,至于供给饭食与宰牲,只是专门针对麦加的穷人。

F-针对做了受戒的违禁事项中的某一项的断法:

谁因无知、或疏忽、或被迫地做了受戒的违禁事项中的某一项,他没有罪过,也不需要交纳罚赎,它应当立即远离违禁的事项。

谁因需求而故意做了违禁的事项,他应交纳罚赎,并无罪过。

谁明知故犯地做了违禁的事项,他应交纳罚赎,并且有罪。

F-猎捕陆地上的动物应交纳的罚赎:

谁明知故犯地受着戒捕杀陆地上的动物,如果他有类似的动物,他可以在两者之间选择,要么拿出类似的动物,然后宰了供给禁地的穷人;要么拿出类似同等价格的钱,去买饭供给每个穷人半沙阿饭食,或者是根据供给每个人的饭食而封一天的斋戒。如果他捕杀的动物无法以金钱去估价,那么,他可以在供给穷人和斋戒之间进行选择。

清高的真主说:

【[95]信道的人们啊!你们在受戒期间,或在禁地境内,不要宰杀所获的飞禽走兽。你们中谁故意宰杀,谁应以相当的牲畜赎罪,那只牲畜,须经你们中的两个公正人加以审定后,送到克尔白去作供物,或纳罚金,即施舍(几个)贫民一日的口粮;或代以相当的斋戒。】[]

F-在正、副朝期间发生房室者的罚赎:

Œ-在正朝的第一次开戒之前发生房室的罚赎是交纳一峰母驼,或一头母牛。凡不能献牲的,都应当在大朝期间斋戒三日,归家后斋戒七日;如果是在第一次开戒之后应交纳缺损的罚赎。对此律例男女相同,如果妻子是被迫的则不然。

-如果谁在副朝的两山之间奔走或剪头发开戒之前与妻子发生了房室,其罚赎是交纳缺损的罚赎。

F-采伐禁地的树木或在禁地杀牲的断法:

Œ-无论是受戒者与否,都不允采伐麦加禁地内的花草树木,雄刈萱除外。至于个人种植的,采伐是不需要交纳罚赎的。在禁地内打猎杀生也是如此,谁在禁地内打猎杀生他就必须交纳罚赎。

-禁止在麦地那的禁地内打猎与砍伐树木,谁在其中打猎与砍伐了树木,不需要交纳罚赎,但是可以根据他所猎捕的对其酌情处罚,因为他确已犯错;可以采取所需的干草作为饲料。今世中只有这两个禁地。

F-麦地那禁地的界限:

从东面是东哈尔,西面是西哈尔,从背面是吴侯德山后面的稍尔山,南面是阿尔山,在北面的山麓下是阿给格山谷。

F-多次违禁者的断法:

谁多次违反同一种禁忌,交纳一次罚赎,除了猎捕;谁多次违反多种禁忌——剃光头、擦香等,那么,每一种禁忌,他应交纳一次罚赎。

F-受戒时禁止订婚,即使订婚也无效,但不需要交纳罚赎,复婚属于许可的。

F-必须献牲者:

享受朝者和连朝者都必须献牲,他俩是那些家眷不在禁寺区域内的人。献牲品:一只羊、或七人一峰驼,或七人一头牛,凡不能献牲者、或无能献牲者,都应当在阿拉法特日之前或之后斋戒三日,最后期限是十二月十三日,那是最好的,归家后再斋戒七日。至于单朝者。

清高的真主说:

【[196]…凡在小朝后享受到大朝的人,都应当献一只易得的牺牲。凡不能献牲的,都应当在大朝期间斋戒三日,归家后斋戒七日,共计十日。这是家眷不在禁寺区域内的人所应尽的义务。你们当敬畏真主,你们当知道真主的刑罚是严厉的。】[]

F-所有宰的献牲品、或分发饭食,都是供给禁地的穷人。损伤赎金与男子在受戒期间穿缝制的衣服等类似它俩的,以及因发生其它事故而受限制者的献牲、在禁地内捕猎的罚赎等都是供给禁地内的穷人,允许在任何地方封斋。

F-按照圣行,享受朝者和连朝者的献牲品,自己可以从中吃一份,赠送一份,另一份供给禁地内的穷人。

F-受限制者应当献一只容易的牲,然后剃光头开戒,凡不能献牲者,也可以开戒,不需要交纳罚赎。

F-捕杀有类似的动物或没有类似动物的断法:

Œ-捕杀有类似的动物,如捕杀一只鸵鸟的罚赎是一峰母驼,捕杀一头野驴、野牛、野山羊、赤鹿的罚赎是一头牛,捕杀一只鬣狗的罚赎是一只公山羊,捕杀一只小羚羊的罚赎是一只母山羊,捕杀一只蹄兔、蜥蜴的罚赎是一只小山羊,捕杀一只跳鼠的罚赎是一只公羊羔,捕杀一只兔子的罚赎是一只母羊羔,捕杀一只鸽子或类似的,其罚赎是一只羊,除此之外的,公正的有识之士对其进行裁决。

-捕杀没有类似的动物,对其捕杀的动物进行估价,然后以其价格购买食物供给穷人,给予每个穷人一食物,或者是以相同的罚赎去封斋。

F-朝觐期间宰牲的种类:

Œ-享受朝者和连朝者的献牲品,自己可以从中吃一份,赠送一份,另一份供给穷人。

-违犯受戒禁忌者当宰罚赎的献牲,如剃光头、或穿缝制的衣服等等。

Ž-因捕杀陆地上可食的动物而宰处罚的献牲。

-受限制而未能完成朝觐的各项仪式、或被困在家者所宰的牲;但宰牲不是他的义务。

-在开戒之前房室者所宰的牲。

最后这四种,献牲者不能吃,他只能宰后供给麦加的穷人们。

F-献牲品的肉转运到禁地之外的断法:

朝觐者所宰的牲分为三类:

Œ-享受朝者和连朝者的献牲品在禁地内宰,自己可以吃,可以供给穷人,也允许他把献牲品的肉转运到禁地之外的断法。

-因捕杀陆地上可食的动物、或损伤的罚赎、或违犯受戒禁忌的罚赎,在禁地内宰,这几种献牲品的肉只能供给禁地的穷人,而他自己不能吃。

Ž-在禁地之外所宰的牲,如因受限制而宰的牲、或因处罚而宰的牲等等,当宰了之后就要分发,也允许他把献牲品的肉转运到其它的地方,而他自己不能吃。

 

 


[]《黄牛章》第196

[]《筵席章》第95

[]《黄牛章》第196

പരിഭാഷകള് ( 1 )
അനുബന്ധ വിഷയങ്ങള് ( 3 )
Go to the Top