ഇഹ് റാമില്‍ പ്രവേശിക്കല്‍

ലേഖനങ്ങള്‍ ഇനം-വിവരണം
അഡ്രസ്സ്: ഇഹ് റാമില്‍ പ്രവേശിക്കല്‍
ഭാഷ: ചൈന
എഴുതിയ വ്യക്തി: മുഹമ്മദ് ഇബ്നു ഇബ്’റാഹീം അത്തവിജിരി
പരിഭാഷകര്‍: അബൂ അബ്ദുല്ലാഹ് അഹ്’മദ് ബ്നു അബ്ദുല്ലാഹ് അസ്സീനി
പരിശോധകര്‍: ലീ തഷ്നിഗ് ഷിയാ
പ്രസാധകര്‍: ഇസ്’ലാമിക് കാള്‍ ആന്‍റ് ഗൈഡന്‍സ് സെന്‍റര്‍ - റബ്’വ
സംക്ഷിപ്തം: ഇഹ് റാമില്‍ പ്രവേശിക്കല്‍.
മുഖ്തസ്വിറു ഫിഖ് ഹുല്‍ ഇസ്ലാമി എന്ന് പുസ്തകത്തില്‍ നിന്നും ക്രോഡീകരിച്ച ഈ ലേഖനത്തില്‍ ഹജ്ജിന്‍റെ ഇഹ് റാമില്‍ പ്രവേശിക്കുന്ന്തെങ്ങനെ എന്നിവ പ്രറ്റിപാദിക്കുന്നു,
ചേര്‍ത്ത തിയ്യതി: 2008-04-15
ബ്രീഫ് ലിങ്ക്: http://IslamHouse.com/113984
താഴെ വരുന്ന ഇനങ്ങള് വിഷയാടസ്ഥാനത്തില് ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ടവ
താഴെ പറയുന്ന ഭാഷയിലേക്ക് ഈ കാര്ഢ് ഭാഷാന്തരം ചെയ്തിരിക്കുന്നു: ചൈന - അറബി - ബെങ്കാളി - തായ്‌
കൂടെയുള്ള അറ്റാച്മെന്റ് ( 2 )
1.
受戒
490.1 KB
: 受戒.pdf
2.
受戒
3.5 MB
: 受戒.doc
സംക്ഷിപ്തങ്ങളുടെ വിവരണം

受戒

F-受戒:就是举意进入朝觐的仪式,无论是正朝或者是副朝。

F-受戒的哲理:

真主为其天房规定了禁地和戒关,任何人只有根据特殊的形式、特殊的举意才能进入禁地。

F-麦加禁地的界限:

西面:苏麦斯(侯戴碧耶),在去吉达的路上,距离禁寺大约有二十二公里。

东面:欧尔奈山谷西侧,在去塔伊夫的路上,距离禁寺大约有十五公里;从吉阿拉奈方向是在谢拉伊欧·穆家黑迪奈,距离禁寺大约有十六公里。

北面:泰讷阿姆,距离禁寺大约有七公里。

南面:也门路上的爱达图·林,距离禁寺大约有十二公里。

F-受戒的形式:

如果某男子想去朝觐、或副朝时,按照圣行,他要洗大净、清洁卫生和擦香,不要把香擦在衣服上,要穿两件白色干净的、没有缝制的裹裙和披风,并穿拖鞋。按圣行,女人也要为受戒而洗大净,无论当时她是月经妇、还是产妇,她可以随意地穿着遮盖身体曲线的衣服,不要穿时髦的、紧身的衣服,也不要效仿男人的服装,更不要仿效非信士的服饰,不要戴面纱[]和手套。

F-如果方便,按照圣行,当在礼完主命拜之后受戒,并没有专门针对受戒而制定的拜功;假如在礼完任何两拜圣行之后受戒,并无妨碍,如庆寺拜、或小净之后的两拜、或杜哈拜;然后他在内心举意进入他所想要参加的正朝或副朝的仪式。按照圣行,他应在清真寺礼完主命拜之后受戒和赞美真主,或者是他搭乘交通工具动身前往禁寺。

F-按照圣行,受戒者应当牢记自己的仪式,做副朝者当说:“لَبَّيْكَ عمرة——主啊!响应您的号召我来参加副朝”;做单朝者当说:“لَبَّيْكَ حجاً——主啊!响应您的号召我来参加朝觐”;如果是做连朝,他当说:“لَبَّيْكَ عمرة وحجاً——主啊!响应您的号召我来参加副朝和正朝”;如果是做享受朝,他当说:“لَبَّيْكَ عمرة——主啊!响应您的号召我来参加副朝”;朝觐者说:“主啊!在这次朝觐中不参与任何沽名钓誉。”

F-如果受戒者因为生病或担心不能完成功课,按照圣行,他在受戒时应当说:“إنْ حَبَسنِيْ حَابِسٌ فَمَـحلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي——如果有任何阻碍耽误了我,我被阻碍的地方就是开戒的地方。”如果遇到任何事情阻碍了他,或者是由于他的病情加重而开了戒,那么,他不需要拿罚赎献牲。

F-应召词的形式:

Œ-当受戒者受戒并搭上所乘的交通工具,按照圣行,在赞颂伟大尊严的真主、赞主清净、赞主至大之后,他应当说:

 “主啊!我们来了,我们响应您的号召而来了;主啊!我们来了,我们响应您的号召而来了;主啊!我们响应您的号召而来了;您是独一无二的主,响应您的号召;一切赞颂、恩惠和国权全归您所有,您是独一无二的真主。[]

-艾布胡莱赖(愿主喜悦他)的传述,他说:

 “在先知穆罕默德(愿主赐福之,并使其平安)的应召词中有:真正的主啊!我们响应您的号召来了。”[]

F-应召词的贵重:

塞赫鲁·本·赛阿德(愿主喜悦他)的传述,主的使者(愿主赐福之,并使其平安)说:

 “只要有一位穆斯林念应召词,那么,他左右的石头、树木和粘土都念应召词,直至东西方大地的终点。”[]

F-按照圣行,受戒者应当多多地念应召词,因为应召词是正朝与副朝的标记,男人应高声念,妇女低声念[],一会念应召词、一会赞美真主,一会赞主至大。

F-做副朝时,当进入最接近禁地的地方就停止念应召词;[]正朝时,在宰牲节之日投完石就停止念应召词。

F-如果是成年者受戒做正朝与副朝时,他必须完善朝觐的各项仪式;至于儿童,并不要求他必须完善,因为他不承担责任,所以不要求他必须完善朝觐的各项仪式。

F-朝觐者应该做的事项:

朝觐者及其他的人必须努力做顺从真主的事情,远离非法的行为。

清高的真主说:

【[197]朝觐的月份,是几个可知的月份。凡在这几个月内决计朝觐的人,在朝觐中当戒除淫辞、恶言和争辩。凡你们所行的善功,真主都是知道的。你们当以敬畏做旅费,因为最好的旅费是敬畏。有理智的人啊!你们当敬畏我。】[]

F-受戒的违禁事项: 

受戒的违禁事项:就是由于受戒的因素而禁止受戒者的部分工作。

阿布杜拉·本·欧麦尔(愿主喜悦他俩)的传述,

有一男子来请教主的使者说:“主的使者啊!受戒者应穿什么衣服呢?主的使者(愿主赐福之,并使其平安)说:“受戒者不要穿长袍、缠头巾、穿裤子、带风帽的斗篷和靴子。如果某人没有鞋子穿,那么,他可以穿靴子,但是要把靴筒截短到两踝骨之下。不要穿用红花和香料染的衣服。”[]

F-禁止受戒男女的事项:

Œ-剃光头或剪短头发;

-修指甲;

Ž-男子遮盖头;

-男子穿缝制的衣服(长袍、褂子、裤子、手套、鞋子、头巾和帽子);

-在身体或衣服上擦香或喷香水;

-捕杀或猎捕陆地上可食的动物;

-订婚;

-女人戴露眼睛的面纱或面罩遮面[],戴手套;

-房室:它是受戒禁忌中最严厉的一项,如果发生在第一次开戒之前,他俩的朝觐功课都已无效,并因他们的行为而承担自己所犯的过错,他对此必须交纳一峰母驼,或一头母牛的罚赎,同时还要完成朝觐中剩余的功课,并且他俩在下一年必须重新朝觐;如果发生在第一次开戒之后,朝觐有效,但确已犯错,必须交纳罚赎并洗大净。

-男子与妻子发生非直接性关系[],如果射精了,其朝觐有效,也不坏戒,但他确已犯错,必须交纳缺损的罚赎。

F-不允许受戒的男子穿袜子,也不允许他穿软底鞋,除非是没有凉鞋;如果没有凉鞋,他可以穿软底鞋,不需要把鞋子剪开;软底鞋:指的是盖住两踝骨的鞋子。允许受戒的女子穿袜子和软底鞋;至于手套,如上所述,不允许受戒的男女穿戴。

F-前面所提的禁止受戒者的事项中,男女一样,不同之处就是允许女子穿缝制的衣服,她可以随意地穿不显露身体曲线的衣服,不要戴露眼睛的面纱,要遮盖头部,当有非至亲的男人经过时,当放下她的面纱,不允许戴手套,许可她戴首饰。

F-在朝觐的第一次开戒之后,除了房室,其它的对于朝觐者都是许可的;第一次开戒是在打大石柱之后。

谁带有献牲品[11],他应先开戒,然后宰牲和投石。

F-受戒女子来月经的断法:

如果受戒享受朝的女子在环游天房之前来了月经,她担心失去朝觐,她可以受戒,类似这种因素,她的享受朝就转成了连朝。除了环游天房之外,允许月经妇和产妇参加朝觐所有的仪式。如果在环游天房期间来了月经,她应避开环游天房,她受戒的享受朝觐,就转成了连朝。

F-允许受戒者的事项:

允许受戒者宰牲、宰鸡等,无论受戒与否都允许他猎杀有害的动物,如狮子、狼、老虎、猎豹、毒蛇、蝎子和老鼠,一切有害的动物都类似壁虎,以下能把它打死最好,猎杀者拥有一百件善功, 并且允许他猎取海里的动物和食物。

Œ-清高的真主说:

[96]海里的动物和食物,对于你们是合法的,可以供你们和旅行者享受。你们在受戒期间,或在禁地境内,不要猎取飞禽走兽,你们当敬畏真主——你们将被集合在他那里的主。[12]

-阿依莎(愿主喜悦她)的传述:她说:

主的使者(愿主赐福之,并使其平安)说:“五种有害的动物,人们在受戒时也可以杀之:蝎子、老鼠、乌鸦、凶鹰和疯狗。”[13]

F-在受戒之后,允许受戒者洗澡、洗头、洗衣服和换衣服,允许受戒者戴银戒指、眼镜、耳机和手表,系皮带和和穿鞋子,即使它俩是用机器缝制的也罢!也允许受戒者因疼痛等病症使用放血疗法与给眼睛涂眼墨。

F-允许受戒者闻芳香的植物,或以帐篷、太阳伞、或汽车的顶棚遮荫,也允许受戒者挠头,即使有头发脱落也无妨。

F-谁在伊历十二月的前十日参加了朝觐,并想宰牲,他就不应该再剪掉所宰牲畜身上的丝毫毛发和指甲;如果他做的是享受朝,(在做完副朝之后),只允许他剃光头或剪短头发,因为剃光头或剪短头发本身属于朝觐的功课。

F-如果受戒者去世了怎么办?

伊本阿巴斯(愿主喜悦他俩)的传述,我们曾经和先知穆罕默德(愿主赐福之,并使其平安)一起受着戒去朝觐,其中有一个人不慎从他的驼上掉下来摔死了。

先知穆罕默德(愿主赐福之,并使其平安)说:“你们用清水和皂类给他净身,用他的两块戒衣作为他的裹尸布,不要给他擦香,也不要遮盖他的头,在复生日,真主以他念响应词的样子把他复活。[14]

 
___________________________________________

[]译者注:这里专指露眼睛的面纱。

[]《布哈里圣训集》第1549段,《穆斯林圣训集》第1184

[]《奈萨伊圣训集》第1519段,原文出自《奈萨伊圣训集》,《伊本马哲圣训集》第2920

[]《提勒秘日圣训集》第828段,原文出自《提勒秘日圣训集》,《伊本马哲圣训集》第2921

[]译者注:如果女人在安全的地方,如同父亲、丈夫、兄弟、孩子在一起,而没有外人时,允许她高声念应召词

[] 译者注:法学家们对“副朝的应召词”有两种断法,这里提到的只是其中的一种,第二种是看见禁寺或天房时停止。

[]《黄牛章》第197

[]《布哈里圣训集》第1542段,《穆斯林圣训集》第1177

[]译者注:如有非至亲的男子,受戒的女子当遮面,详见阿依莎(愿主喜悦她)传述的《圣训》。

[]译者注:这里指的是抚摸、拥抱、接吻等所有引起性欲导致遗精的行为。

[11]译者注:这里专指连朝者。

[12]《筵席章》第96

[13]《布哈里圣训集》第1829段,《穆斯林圣训集》第1198

[14]《布哈里圣训集》第1267段,原文出自《布哈里圣训集》,《穆斯林圣训集》第1206

പരിഭാഷകള് ( 1 )
അനുബന്ധ വിഷയങ്ങള് ( 2 )
Go to the Top