മീഖാത്തുകള്‍.

ലേഖനങ്ങള്‍ ഇനം-വിവരണം
അഡ്രസ്സ്: മീഖാത്തുകള്‍.
ഭാഷ: ചൈന
എഴുതിയ വ്യക്തി: മുഹമ്മദ് ഇബ്നു ഇബ്’റാഹീം അത്തവിജിരി
പരിഭാഷകര്‍: അബൂ അബ്ദുല്ലാഹ് അഹ്’മദ് ബ്നു അബ്ദുല്ലാഹ് അസ്സീനി
പരിശോധകര്‍: ലീ തഷ്നിഗ് ഷിയാ
പ്രസാധകര്‍: ഇസ്’ലാമിക് കാള്‍ ആന്‍റ് ഗൈഡന്‍സ് സെന്‍റര്‍ - റബ്’വ
സംക്ഷിപ്തം: ഹജ്ജിന്‍റെ ശ്രേഷ്ഠതയും യുക്തിയും.
മുഖ്തസ്വിറു ഫിഖ് ഹുല്‍ ഇസ്ലാമി എന്ന് പുസ്തകത്തില്‍ നിന്നും ക്രോഡീകരിച്ച ഈ ലേഖനത്തില്‍ ഹജ്ജിന്‍റെ മീഖാത്തുകള്‍.ഇഹ് റാമില്‍ പ്രവേശിക്കുന്ന്തെങ്ങനെ എന്നിവ പ്രറ്റിപാദിക്കുന്നു,
ചേര്‍ത്ത തിയ്യതി: 2008-04-15
ബ്രീഫ് ലിങ്ക്: http://IslamHouse.com/113983
താഴെ വരുന്ന ഇനങ്ങള് വിഷയാടസ്ഥാനത്തില് ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ടവ
താഴെ പറയുന്ന ഭാഷയിലേക്ക് ഈ കാര്ഢ് ഭാഷാന്തരം ചെയ്തിരിക്കുന്നു: ചൈന - അറബി - ബെങ്കാളി - തായ്‌
കൂടെയുള്ള അറ്റാച്മെന്റ് ( 2 )
1.
戒关
320.3 KB
: 戒关.pdf
2.
戒关
2.6 MB
: 戒关.doc
സംക്ഷിപ്തങ്ങളുടെ വിവരണം

戒关

F-戒关:指定崇拜真主的时间与地方。

F-规定戒关的哲理:

当真主的天房成为被赞颂的、高贵的时,真主为其制定了堡垒,它就是麦加,为其制定了防御,它就是禁地;禁地的禁地就是戒关,任何想正朝、或副朝的人只有受着戒才允许经过之,尊敬清高的真主,敬重他的禁寺。

F-戒关的种类:

戒关分为两种:时间和地点

-时间:它就是朝觐的月份:伊历十月、十一月和十二月。

朝觐开始的时间是在伊历的十月,最后受戒朝觐的时间是宰牲节夜的晨礼拜前。

-地点:它就是那些想参加正朝或副朝者而在其中受戒的地方,戒关共有五个:

Œ-茹勒侯莱法(ذو الحليفة):它属于麦地那的居民或从那儿经过者的戒关,它距离麦加大约有四百二十公里,它是离麦加最远的戒关,被称为“阿给格山谷——وادي العقيق”,其中的清真寺被称为“谢捷尔清真寺”,它处于麦地那城南,距离麦地那的圣寺十三公里,在此吉祥的山谷中礼拜属于可嘉的。

-祖哈法(الجحفة):它属于沙姆地区、土耳其、埃及和摩洛哥,及与其平行地区的居民,或从那儿经过者的戒关,那是接近拉比欧的一个村庄,它距离麦加大约有一百八十六公里;现在的人们都在其西部地区的(拉比欧)受戒。

Ž-耶莱姆莱姆(يلملم):它属于也门及与其平行地区的居民,或从那儿经过者的戒关。耶莱姆莱姆是山谷名,距离麦加大约有一百二十公里;现在被称为“赛阿丁耶——السَّعدية”。

-盖尔努勒麦那热里(قرن المنازل):它属于奈吉德、塔伊夫、以及与其平行地区的居民,或从那儿经过者的戒关。现在以“塞依鲁凯比尔——السيل الكبير”而著称,距离麦加大约有七十五公里;麦哈莱姆山谷在盖尔努勒麦那热里的最高处。

-扎图阿尔戈(ذات عرق):它属于伊拉克、以及与其平行地区的居民,或从那儿经过者的戒关,它是一个山谷,被称为“代立柏——الضريبة”,距离麦加大约有一百公里。

住在戒关与麦加之间者,可以从自己的住地受戒。

伊本阿巴斯(愿主喜悦他俩)的传述,

主的使者(愿主赐福之,并使其平安)为麦地那的居民规定的戒关是茹勒侯莱法,为沙姆地区居民规定的戒关是祖哈法,为奈基德的居民规定的戒关是盖尔努勒买那热里,为也门的居民规定的戒关是耶莱姆莱姆。对于做正朝或副朝者,它们属于这些地区居民的戒关,也属于经过它们的其他地区居民的戒关。住在戒关与麦加之间者,应当从自己的家中受戒,麦加的居民也当如此从自己的家中受戒。”[]

F-不从以上五个戒关受戒的形式:

在麦加做朝觐者,按照圣行当从麦加受戒。如果他从禁地之外受的戒,也是可以的;如果麦加的居民想做副朝,那么他当从禁地之外受戒,如在“泰讷阿姆”的阿依莎(愿主喜悦她)清真寺受戒或者在“吉阿拉奈”受戒;他可以从最容易的地方受戒。谁明知故犯地从禁地内受戒做副朝,其受戒成,但他是犯错者,他应当向真主悔过自新和求饶。

F-没受戒而越过戒关的断法:

Œ-不允许参加正朝或副朝者不受戒而越过戒关。谁没受戒而越过戒关,他当返回戒关,并从其中受戒;如果他没有返回,而明知故犯地在他所越过的地方受戒,那么,他就是犯错者,其正朝或副朝是正确的;如果他在戒关之前举意受戒,其受戒是正确的,但是属于可憎的。

-谁没有举意去参加正朝或副朝而越过了戒关,然后他开始举意参加正朝或副朝,他可以在他开始举意的地方受戒,除非是单独的副朝,如果他在禁地之内举意的,他当到禁地之外受戒;如果他是在禁地之外举意的,他可以在他所举意的地方受戒。

F-麦加的居民可以在麦加内为做单朝或连朝而受戒。至于只想做副朝或享受朝者,他当离开禁地去受戒。如“泰讷阿姆”或“吉阿拉奈”等。

F-在飞机上受戒的形式:

虽为了做正朝或副朝、或副朝连着正朝而乘坐飞机,他应当在飞机上受戒,当飞机与任何一个戒关平行时,他应穿上戒衣,然后举意受戒。如果他没有带戒衣,那么他可以穿着裤子、免冠受戒;如果他没有裤子,那么他可以穿着长袍受戒,当飞机降落之后,他买戒衣再穿上。

不允许做正朝或副朝、或副朝连着正朝者推迟受戒,直至等飞机降落到吉达机场之后他才受戒;如果谁那样做了,他必须返回到距离机场最近的任何戒关去受戒,如果他没有返回到戒关,而在机场受的戒,或者是他明知故犯地不在戒关受戒,那么,他就属于犯错的,但其朝觐的仪式是正确的。

伊本阿巴斯(愿主喜悦他俩)的传述,

先知(愿主赐福之,并使其平安)在阿拉法特为我们演讲时说:“谁没有裹裙,让他穿上裤子;谁没有鞋子,让他穿上靴子。[]

 


[①]《布哈里圣训集》第1526段,原文出自《布哈里圣训集》,《穆斯林圣训集》第1181

[②]《布哈里圣训集》第1843段,《穆斯林圣训集》第1178

അനുബന്ധ വിഷയങ്ങള് ( 1 )
Go to the Top