ഹജ്ജിന്‍റെ ശ്രേഷ്ഠതയും യുക്തിയും.

ലേഖനങ്ങള്‍ ഇനം-വിവരണം
അഡ്രസ്സ്: ഹജ്ജിന്‍റെ ശ്രേഷ്ഠതയും യുക്തിയും.
ഭാഷ: ചൈന
എഴുതിയ വ്യക്തി: മുഹമ്മദ് ഇബ്നു ഇബ്’റാഹീം അത്തവിജിരി
പരിഭാഷകര്‍: അബൂ അബ്ദുല്ലാഹ് അഹ്’മദ് ബ്നു അബ്ദുല്ലാഹ് അസ്സീനി
പരിശോധകര്‍: ലീ തഷ്നിഗ് ഷിയാ
പ്രസാധകര്‍: ഇസ്’ലാമിക് കാള്‍ ആന്‍റ് ഗൈഡന്‍സ് സെന്‍റര്‍ - റബ്’വ
സംക്ഷിപ്തം: ഹജ്ജിന്‍റെ ശ്രേഷ്ഠതയും യുക്തിയും.
മുഖ്തസ്വിറു ഫിഖ് ഹുല്‍ ഇസ്ലാമി എന്ന് പുസ്തകത്തില്‍ നിന്നും ക്രോഡീകരിച്ച ഈ ലേഖനത്തില്‍ ഹജ്ജിന്‍റെ ഇനങ്ങള്‍ .ശ്രേഷ്ഠത, യുക്തി, ഹറമിന്‍റെ പരിശുദ്ധി എന്നിവ പ്രറ്റിപാദിക്കുന്നു,
ചേര്‍ത്ത തിയ്യതി: 2008-04-15
ബ്രീഫ് ലിങ്ക്: http://IslamHouse.com/113982
താഴെ വരുന്ന ഇനങ്ങള് വിഷയാടസ്ഥാനത്തില് ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ടവ
താഴെ പറയുന്ന ഭാഷയിലേക്ക് ഈ കാര്ഢ് ഭാഷാന്തരം ചെയ്തിരിക്കുന്നു: ചൈന - അറബി - ബെങ്കാളി - തായ്‌ - ഇംഗ്ലീഷ്
കൂടെയുള്ള അറ്റാച്മെന്റ് ( 2 )
1.
正朝的意义、断法与贵重
532.2 KB
: 正朝的意义、断法与贵重.pdf
2.
正朝的意义、断法与贵重
2.9 MB
: 正朝的意义、断法与贵重.doc
സംക്ഷിപ്തങ്ങളുടെ വിവരണം

正朝的意义、断法与贵重

F-朝觐:就是在特定的时间,凭借赴麦加完成朝觐的各项仪式去崇拜真主。

F-天房的地位:

伟大尊严的真主使天房成为神圣不可侵犯的,使禁寺成为天房的庭院,使麦加成为禁寺的庭院,使戒关成为麦加的庭院,使阿拉伯半岛成为戒关的庭院;那所有的一切都是对其神圣的天房的敬重、推崇和重视。

清高的真主说:

[96]为世人而创设的最古的清真寺,确是在麦加的那所吉祥的天房、全世界的向导。[97]其中有许多明证,如伊布拉欣的立足地;凡入其中的人都得安宁。凡能旅行到天房的,人人都有为真主而朝觐天房的义务。不信道的人(无损于真主),因为真主确是无求于全世界的。[①]

F-朝觐的优点和乐趣:

Œ-朝觐实际上体现了伊斯兰民族的兄弟情谊,伊斯兰民族的统一,在朝觐期间融化了种族、肤色、语言、民族和阶级的差异,突出了崇拜真主及信仰兄弟的实质——统一的服饰、统一的朝向、崇拜独一无二的真主。

-朝觐是一所学校,在其中可以培养穆斯林坚忍不拔的品格,在此期间能记忆起末日及其骇人听闻的场面,在其中感受到崇拜真主的愉快,认识到真主的伟大,众生的需要。

Ž-朝觐是获得各种回赐、消除一切罪过的重大季节。朝觐期间仆人站在养主的面前,承认他是独一的主宰,以及养主所主持的正义;承认自己的罪过和无能。朝觐纯净了朝觐者所有的罪过,犹如他出生之日那样纯洁。

-穆斯林在朝觐期间可以记忆起众先知和使者们(愿主赐福他们,并使他们平安)的状况,他们对真主的崇拜、他们为主道的宣传、奋斗、以及他们的美德,为了主道,背井离乡,离开自己的家人和孩子。

-朝觐是一个天平,穆斯林大众以此可以知道相互之间的状况,以及所关心的知识或愚昧,富有或贫穷,正直或偏离。

F-朝觐的断法:

朝觐是伊斯兰的第五大要素。对于每一位顺从的、自由的、成年的、理智健全的、有能力的穆斯林在一生中都应积极地为真主朝觐一次属于义不容辞的职责。

的确,朝觐在伊斯兰历第九年被定为主命,先知穆罕默德(愿主赐福之,并使其平安)朝了一次觐——就是辞朝。

Œ-清高的真主说:

凡能旅行到天房的,人人都有为真主而朝觐天房的义务。不信道的人(无损于真主),因为真主确是无求于全世界的。[]

-阿布杜拉·本·欧麦尔(愿主喜悦他)的传述

主的使者(愿主赐福之,并使其平安)说:“伊斯兰是被建立在五项基础原则上的:作证‘除真主之外,绝无真正应受崇拜者’,力行拜功,交纳天课,朝觐天房,封‘赖麦丹’月的斋。[]

F-有能力朝觐者:

有能力朝觐者:身体健康、有能力旅行,在他完成各项义务之后(如:急需偿还的债务、法律规定对自身与家人的费用,并且拥有超出基本需要的费用),有足够的旅费与便利的交通工具帮助他去完成朝觐功课及返回家乡。

F-谁必须参加朝觐:

那些在身体和钱财方面都有足够的能力去参加朝觐的人,他必须亲自去参加朝觐。如果在钱财方面有足够的能力,但其身体方面则无能为力,那么,他必须请人代替自己去参加朝觐的功课;如果在身体方面有足够的能力,但其钱财方面则无能为力,那么,他不必要去参加朝觐的功课;如果在钱财和身体方面都没有能力去参加朝觐,那么,朝觐对于他来说不属于主命。

F-对于在钱财方面无能为力者,允许他用天课的钱去参加朝觐,因为朝觐属于为主道奋斗的工作之一。

F-正朝与副朝的贵重:

Œ-艾布胡莱赖(愿主喜悦他)的传述,

有人询问主的使者(愿主赐福之,并使其平安)说:“哪种工作最高贵?”使者说:“归信真主及其使者。”又问:“其次?”使者说:“为主道奋斗。”又问:“再其次?”使者说:“完美的朝觐。”[]

-艾布胡莱赖(愿主喜悦他)的传述,他说:

我听主的使者(愿主赐福之,并使其平安)说:“谁为真主而朝觐,在朝觐期间他没有说污言秽语,也没有作恶,当他返回时,就犹如他母亲生他那天一样纯洁。[]

Ž-艾布胡莱赖(愿主喜悦他)的传述,

主的使者(愿主赐福之,并使其平安)说:“一个副朝到另一个副朝,可以消除其间的过错,完美朝觐的回赐,只有天堂。”[]

F-如果某人应当朝觐而没有朝觐就去世了,那么,当从其遗产中抽出一份钱财请别人代替他完成朝觐的功课。

F-女人在没有至亲的陪同下去参加正朝或副朝的断法:

女人参加朝觐必须具备有监护人陪同的条件,如她的丈夫,或绝对禁止聘娶她的人的陪同,如父亲、或兄弟、或儿子、或类似他们的人,如果监护人拒绝陪同她前去朝觐,那么,她就不必要去参加朝觐的功课。如果她去了,其朝觐的功课是正确的,但是她已经犯罪了。

F-不允许女人单独旅行去朝觐或为了其它的事情,除非有至亲陪同,不论是年轻的姑娘还是老太太,也不论与其同行的有其她女人与否,更不论旅行的长短,因为在先知穆罕默德(愿主赐福之,并使其平安)概括性的《圣训》中提到:

 “女人只有在至亲的陪同下才能外出旅行。”[]

F-代替他人正朝的断法:

为他人(因其年岁已高、或病症、或无希望康复者、或亡人)代朝者,他可以随意地在任何一个戒关受戒,并不责成他从被代朝者的家乡开始旅行。穆斯林首先应该完成自身的朝觐功课,然后才允许为他人代朝;在完成朝觐的各项仪式期间,并不责成委托者也要放弃受戒期间被禁止的事项。

伊本阿巴斯(愿主喜悦他俩)的传述,

先知穆罕默德(愿主赐福之,并使其平安)在劳哈乌[]地方遇见一些乘骑骆驼的人,他问道:“你们是什么人?”他们说:“穆斯林。”他们问:“你是谁?”先知回答说:“真主的使者。”于是有一个妇女举起自己的孩子问:“这孩子有朝觐的(回赐)吗? ”使者说:“是的,你也有回赐。”[]

F-允许身体无能力朝觐者以酬劳、或其它的委托朝过觐人代替正朝或副朝。

F-在朝觐期间去世者,不需要替其还补剩余的朝觐功课,因为在复生日,他将念着应召词被复活。至于放弃所有的拜功、从来不礼拜者,不允许托人为其代朝,也不允许为其施舍,因为他属于背叛伊斯兰的人。

F-阐述月经妇与产妇受戒的形式:

允许月经妇与产妇为参加正朝或副朝而洗大净受戒;除了环游天房,她应受着戒完成朝觐所有的仪式;当月经或产血洁净之后,她才能洗大净去环游天房,完美朝觐的各项仪式,然后开戒。如果是因参加副朝而受戒的,她应等待直至月经或产血洁净,然后她洗大净去完成副朝的各项仪式,再开戒。

F-循环做正朝与副朝的贵重:

伊本麦斯欧德(愿主喜悦他俩)的传述,主的使者(愿主赐福之,并使其平安)说:“你们当把正朝与副朝连起来去做,的确,它俩能消除贫穷和罪恶,犹如铁匠的风箱能消除铁和金银的渣滓一样;完美朝觐的回赐,只有天堂。”[]

F-外来者为了做副朝而从麦加出去的断法:

做完正朝或副朝的外来者,为了做额外的副朝而离开麦加城出去受戒是可憎的,属于异端的行为,因为先知穆罕默德(愿主赐福之,并使其平安)及其弟子们都没有做过的,无论是在斋月里,还是在其它的月份。先知穆罕默德(愿主赐福之,并使其平安)并没有命令阿依莎(愿主喜悦她)那样做,而是为了安慰阿依莎的心,在其月经结束之后,先知允许了她;环游天房比离开麦加城出去受戒更好。

阿依莎去“泰讷阿姆”受戒做副朝,是专门针对那些没能完成朝觐副朝的月经妇,类似阿依莎的女人们。没有规定其她月经干净的妇女那样做,又更何况是男人呢。

F-儿童做正朝与副朝的断法:

如果让儿童受戒去参加朝觐,其朝觐是正确的,但是属于副功。如果他是有辨别是非能力者,他应像成年的男女那样完成朝觐的各项仪式。如果是由家人带着受戒、环游天房、两山之间奔走、以及打石的儿童,最好是根据他自己的能力去完成正朝、或副朝的各项仪式,当其成年之后,他必须参加朝觐。

F-如果儿童或奴隶参加了朝觐,然后在儿童达到成年之后、或奴隶获得释放,他俩都必须再次参加朝觐。

F-儿童的朝觐属于正确的,带其朝觐者也将获得报酬。

伊本阿巴斯(愿主喜悦他俩)的传述,他说:

有一个妇女举起自己的孩子问:“主的使者啊!这孩子有朝觐的(回赐)吗?”使者说:“是的,你也有回赐。”[11]

F-多神教徒进入清真寺的断法:

不允许多神教徒进入禁寺;为了合法的利益,允许多神教徒进其它的清真寺。

Œ-清高的真主说:

[28]信道的人们啊!以物配主者只是污秽,故从今年起不准他们临近禁寺;如果你们畏惧贫困,那么,真主将以他的恩惠使你们满足,如果他意欲。真主确是全知的,确是至睿的。[12]

-艾布胡莱赖(愿主喜悦他)的传述,他说:

先知穆罕默德(愿主赐福之,并使其平安)派遣了一支小马队到奈吉德地区,他们回来时,抓来了哈尼法族一个名叫苏玛麦·本·欧萨鲁的人,他们把此人绑在清真寺里的—根柱子上。先知(愿主赐福之,并使其平安)出来看到后说:“你们给苏玛麦松绑!当苏玛麦被放开后,他就到清真寺附近的一个椰枣林里洗了大净后又返回到寺里,然后说:“我作证:‘除真主之外,绝无真正应受崇拜者’;我又作证:‘穆罕默德就是真主的使者’。”[13]

F-禁地的特性:

麦加的禁地有许多特性,最重要的有:在其中拜功有重复加倍的回赐,在其中犯罪将遭重大的灾难,禁止以物配主者进入其中,禁止在其中发生斗争,禁止采伐麦加的花草树木,除非是为了储藏;禁止拾遗失物,除非是为了失主,禁止捕猎或惊吓其中的飞禽走兽。在其中有为世人而创设的最古老的清真寺。

清高的真主说:

【[96]为世人而创设的最古的清真寺,确是在麦加的那所吉祥的天房、全世界的向导。[97]其中有许多明证,如伊布拉欣的立足地;凡入其中的人都得安宁。凡能旅行到天房的,人人都有为真主而朝觐天房的义务。不信道的人(无损于真主),因为真主确是无求于全世界的[14]

 


[①]《伊姆兰的家属章》第96-97

[②]《伊姆兰的家族章》第97

[③]《布哈里圣训集》第8段,《穆斯林圣训集》第16段,原文出自《穆斯林圣训集》

[④]《布哈里圣训集》第1519段,原文出自《布哈里圣训集》,《穆斯林圣训集》第83

[⑤]《布哈里圣训集》第1521段,原文出自《布哈里圣训集》,《穆斯林圣训集》第1350

[⑥]《布哈里圣训集》第1519段,《穆斯林圣训集》第1349

[⑦]《布哈里圣训集》第1862段,《穆斯林圣训集》第1341

[⑧]译者注:地名,离麦地那三十六英里

[⑨]《穆斯林圣训集》第1336

[⑩]《艾哈默德圣训集》第3669段,《提勒秘日圣训集》第810段,

[11]《穆斯林圣训集》第1336

[12]《忏悔章》第28

[13]《布哈里圣训集》第462段,原文出自《布哈里圣训集》,《穆斯林圣训集》第1764

[14]《伊姆兰的家属章》第96-97

പരിഭാഷകള് ( 1 )
അനുബന്ധ വിഷയങ്ങള് ( 1 )
Go to the Top