ഇഹ്സാന്‍

ലേഖനങ്ങള്‍ ഇനം-വിവരണം
അഡ്രസ്സ്: ഇഹ്സാന്‍
ഭാഷ: ചൈന
എഴുതിയ വ്യക്തി: മുഹമ്മദ് ഇബ്നു ഇബ്’റാഹീം അത്തവിജിരി
പരിഭാഷകര്‍: അബൂ അബ്ദുല്ലാഹ് അഹ്’മദ് ബ്നു അബ്ദുല്ലാഹ് അസ്സീനി
പരിശോധകര്‍: ലീ തഷ്നിഗ് ഷിയാ
പ്രസാധകര്‍: ഇസ്’ലാമിക് കാള്‍ ആന്‍റ് ഗൈഡന്‍സ് സെന്‍റര്‍ - റബ്’വ
സംക്ഷിപ്തം: ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ബ്ന്‍ ഇബ്രാഹീം അത്തുവൈജിരി ര്‍ചിച്ച അല്‍ ഫിഖ്ഹുല്‍ ഇസ്ലാമി എന്ന പുസ്തകത്തില്‍ വന്ന ലേഖനത്തിന്‍റ്റെ പരിഭാഷയണിത്.‍ ഇഹ്സാന്‍ എന്നാല്‍ എന്ത് എന്ന് ഇതില്‍ വിവരിക്കുന്നു.
ചേര്‍ത്ത തിയ്യതി: 2008-04-12
ബ്രീഫ് ലിങ്ക്: http://IslamHouse.com/106997
താഴെ വരുന്ന ഇനങ്ങള് വിഷയാടസ്ഥാനത്തില് ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ടവ
താഴെ പറയുന്ന ഭാഷയിലേക്ക് ഈ കാര്ഢ് ഭാഷാന്തരം ചെയ്തിരിക്കുന്നു: ചൈന - അറബി - ബെങ്കാളി - തായ്‌
കൂടെയുള്ള അറ്റാച്മെന്റ് ( 2 )
1.
完善
527.5 KB
: 完善.pdf
2.
完善
3.6 MB
: 完善.doc
സംക്ഷിപ്തങ്ങളുടെ വിവരണം

完善

F-完善:就是你崇拜真主,犹如你看见他一样;如果你没有看见他,那么,他确已看见了你。

Œ-清高的真主说:

【真主确是同敬畏者和行善者在一起的。】[1]

-清高的真主说:

[217]你应当信赖万能的至慈的主。[218]你起立的时候,他看见你,[219]而且看见你率众礼拜的种种动作。[220]他确是全聪的,确是全知的。[2]

Ž-清高的真主说:

[61]无论你处理什么事物,无论你诵读《古兰经》哪一章经文,无论你们做什么工作,当你们着手的时候,我总是见证你们的。天地间微尘重的事物,都不能逃避真主的鉴察,无论比微尘小还是比微尘大,都记载在一本明显的天经中。[3]

 

F-伊斯兰信仰的等级:

伊斯兰的信仰分为三个等级,一个等级比另一个等级高。它就是:伊斯兰、伊玛尼和伊哈尼(完善),完善是最高的等级,每个等级都有其要素。

欧麦尔·本·汗塔部(愿主喜悦他)的传述,他说:

有一天,正当我们和主的使者 坐在一起时,突然一位身穿洁白衣服,头发乌黑发亮的人出现在我们的面前,他的身上没有任何旅行的痕迹,我们中也没有人认识他,直至他坐在先知穆罕默德 的面前,并将自己的双膝对着先知的双膝,双手放在大腿上,他说:“穆罕默德啊!您告诉我什么是伊斯兰?”

主的使者 说:“伊斯兰就是你作证:除真主之外,绝无真正应受崇拜的主,穆罕默德是真主的使者。力行拜功,交纳天课,封‘赖麦丹’的斋,如果你有能力,应当朝觐天房。” 那个人说:“您说得对极啦。”欧麦尔说:“我们感到非常惊奇,他来向穆圣请教问题,然后又肯定问题的答案。”那个人说:“您告诉我什么是伊玛尼?”

使者说:“伊玛尼就是你坚信真主,并相信他的众天使、经典和使者,相信末日,相信前定的好与歹。”那个人说:“您说得对极啦。”然后,那个人又问:“您告诉我什么是伊哈萨尼?”

使者说:“伊哈萨尼就是你崇拜真主,就像你看见他一样,如果你没有看见他,那么,他确已看见了你。”那个人又问道:“您告诉我有关末日的信息?”

使者说:“被问的人并不比问者知道的多。”那人说:“您告诉我末日来临的迹象吧?”

使者说:“当婢女产下她的主人。光脚、赤身、贫穷的牧羊人竞争着建设高楼大厦。”那人听完之后,扬长而去。过了很久,穆圣 对我说:“欧麦尔啊!你知道刚才提问的那个人是谁吗?”我说:“真主和他的使者最知道。”主的使者()说:“他就是吉布拉依赖天使,他来是向你们传授教义的。”[4]

 

F-完善的等级:完善分两个等级:

Œ-第一个等级:人类崇拜自己的养主,犹如他看见自己的养主一样。祈求、想念、渴望和喜爱的崇拜,即祈求喜爱者,他就是伟大、尊严的真主,奔向他、崇拜他就像看见他一样。这是两个等级中最高的一个,“你崇拜真主,就像你看见他一样——أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ。”

-第二个等级:如果你没有像看见他那样去崇拜他,那么,你当像他看见你那样去崇拜他。害怕他、畏惧他的惩罚、对他卑躬屈膝的崇拜。“如果你没有看见他,那么,他确已看见了你。——فإن لم تكن تراه فإنه يراك。”

 

F-完美的崇拜:

崇拜清高的真主是建立在两项基础原则上的:喜爱的目的;颂扬以及对他卑躬屈膝的目的。以着真主的美名、属性及行为可以认识真主。

喜爱能产生渴望和祈求,颂扬以及对他卑躬屈膝能产生害怕和畏惧,这就是崇拜超绝万物的真主中的完善。真主喜爱行善者。

Œ-清高的真主说:

[125]全体归顺真主,且乐善好施,并遵守崇正的伊布拉欣的信仰,在信仰方面,有谁比他更优美呢?真主曾把伊布拉欣当做至交[5]

-清高的真主说:

[22]诚心归顺真主而且常行善事者,确已把握住坚固的把柄。万事的结局,只归真主。】[6]

Ž-清高的真主说:

[112]不然,凡全体归顺真主,而且行善者,将在主那里享受报酬,他们将来没有恐惧,也没有忧愁。】[7]

 

F-赢利的经营:

在《古兰经》提到的有两种经营:信士的经营,伪信者的经营。

Œ-信士的经营是赢利的,是实现今后两世的幸福,那就是伊斯兰,犹如清高的真主所说:

[10]信道的人们啊!我将指示你们一种生意,它能拯救你们脱离痛苦的刑罚,好吗?[11]你们信仰真主和使者,你们以自己的财产和生命,为真主而奋斗,那对于你们是更好的,如果你们知道。】[8]

-伪信者的经营是亏折的,是导致今后两世不幸的媒介,犹如清高的真主在谈到伪信者时所说:

[14]他们遇见信士们就说:“我们已信道了。”他们回去见了自己的恶魔,就说:“我们确是你们的同党,我们不过是愚弄他们罢了。”[15]真主将用他们的愚弄还报他们,将任随他们彷徨于悖逆之中。[16]这等人,以正道换取迷误,所以他们的交易并未获利,他们不是遵循正道的。】[9][1]《蜜蜂章》第128

[2]《众诗人章》第217-220

[3]《优努斯章》第61

[4]《穆斯林圣训集》第8

[5]《妇女章》第125

[6]《鲁格曼章》第22

[7]《黄牛章》第112

[8]《列阵章》第10-11

[9]《黄牛章》第14-16

 
Go to the Top