അന്ത്യനാളിലുള്ള ശഫാ‍അത്ത് (ശുപാര്‍ശ)

ലേഖനങ്ങള്‍ ഇനം-വിവരണം
അഡ്രസ്സ്: അന്ത്യനാളിലുള്ള ശഫാ‍അത്ത് (ശുപാര്‍ശ)
ഭാഷ: ചൈന
എഴുതിയ വ്യക്തി: മുഹമ്മദ് ഇബ്നു ഇബ്’റാഹീം അത്തവിജിരി
പരിഭാഷകര്‍: അബൂ അബ്ദുല്ലാഹ് അഹ്’മദ് ബ്നു അബ്ദുല്ലാഹ് അസ്സീനി
പരിശോധകര്‍: ലീ തഷ്നിഗ് ഷിയാ
പ്രസാധകര്‍: ഇസ്’ലാമിക് കാള്‍ ആന്‍റ് ഗൈഡന്‍സ് സെന്‍റര്‍ - റബ്’വ
സംക്ഷിപ്തം: ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ബ്ന്‍ ഇബ്രാഹീം അത്തുവൈജിരി ര്‍ചിച്ച അല്‍ ഫിഖ്ഹുല്‍ ഇസ്ലാമി എന്ന പുസ്തകത്തില്‍ വന്ന ലേഖനത്തിന്‍റ്റെ പരിഭാഷയണിത്.‍ അന്ത്യനാളിലുള്ള അന്ത്യനാളിലുള്ള ശഫാ‍അത്ത് (ശുപാര്‍ശ) തെളിവു സഹിതം ഇതില്‍ വിവരിക്കുന്നു.
ചേര്‍ത്ത തിയ്യതി: 2008-04-12
ബ്രീഫ് ലിങ്ക്: http://IslamHouse.com/106963
താഴെ വരുന്ന ഇനങ്ങള് വിഷയാടസ്ഥാനത്തില് ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ടവ
താഴെ പറയുന്ന ഭാഷയിലേക്ക് ഈ കാര്ഢ് ഭാഷാന്തരം ചെയ്തിരിക്കുന്നു: ചൈന - അറബി - ബെങ്കാളി - തായ്‌ - ഇംഗ്ലീഷ്
കൂടെയുള്ള അറ്റാച്മെന്റ് ( 2 )
1.
说情
426.8 KB
: 说情.pdf
2.
说情
3.1 MB
: 说情.doc
സംക്ഷിപ്തങ്ങളുടെ വിവരണം

说情

F-说情:就是帮助他人请求。

F-说情的种类:

在复生日,说情分为两种:

-专归先知穆罕默德(愿主赐福之,并使其平安)个人的说情,它分为以下几类:

Œ-他(愿主赐福之,并使其平安)最大的说情就是在人们停滞不前、等待裁决时,他为人们的说情,然后真主对人们进行裁决。那是专归他的受赞扬的品级。

-他(愿主赐福之,并使其平安)为自己的民众说情,让他们中的七万人不受稽核地进入天堂。当时真主对他说:“让你民族中的七万人不受稽核从右门进入天堂。”

Ž-他(愿主赐福之,并使其平安)为那些功过相等的民众说情,以便他们进入天堂。

-他(愿主赐福之,并使其平安)为进入天堂者说情,升高他们的品级,超出他们工作应得的报酬。

-他(愿主赐福之,并使其平安)为叔叔艾布塔利布求情,减轻他所受到的惩罚。

-他(愿主赐福之,并使其平安)向真主请求允许所有的信士进入天堂。

 

-归先知穆罕默德(愿主赐福之,并使其平安)、以及其他的众先知、众天使和信士们的广泛说情:

为应该进入火狱者说情不进其中,为已进入者说情脱离火狱。

Œ-艾布胡莱赖(愿主喜悦他)的传述,主的使者(愿主赐福之,并使其平安)说:“每位先知都有一个被应答的祈祷,其他所有的先知都已匆忙地祈祷了,我的祈祷选择了在复生日为我的民众说情,它是一种恩惠,真主意欲,我为我的民众中没有举伴主而去世者说情。[]

-清高的真主谈到众天使时说:

【天上的许多天使,他们的说情,毫无裨益,除非在真主许可他们为自己所意欲者和所喜悦者说情之么。】[②]

Ž-艾布戴尔达易(愿主喜悦他)的传述,主的使者(愿主赐福之,并使其平安)说:“烈士可以为自己的七十位家人说情。[]

 

F-说情要具备两个条件:

Œ-真主允许说情,犹如超绝万物的真主所说:

【不经他的许可,谁能在他那里替人说情呢?】[④]

-真主喜爱说情者与被说情者,犹如超绝万物的真主所说:

【他们只替他所喜悦者说情。】[⑤]

 

F-对于否认主的人没有说情可言,他将永居火狱,不能进入天堂,即使让某人为他说情,其说情也将无益于他,犹如超绝万物的真主在谈到作恶者时所说:

【说情者的说情,将无益于他们。[⑥]

 

F-寻求先知穆罕默德(愿主赐福之,并使其平安)的说情:

谁希望获得先知穆罕默德(愿主赐福之,并使其平安)的说情,让他向伟大的真主寻求这种说情,比如他说:“主啊!求您赐予我你先知的说情吧!”随后他做各种获得此说情而必须应做的善功。如:忠诚地崇拜独一无二的真主,祝福先知穆罕默德(愿主赐福之,并使其平安),寻求他为说情的媒介。

艾布胡莱赖(愿主喜悦他)的传述,主的使者(愿主赐福之,并使其平安)说:“复生日,最幸福地获得我的说请者就是内心虔诚敬意地说‘除了独一无二的真主外,绝无真正应受崇拜的’。[]

 

F-报偿的场所:

今世是栽种场,后世是获得报偿的场所。但是,在进入永久的居所(天堂或火狱)之前,工作与拷问不会停止;至于在死亡之后[]与复生的场所,那也不会间断的。如在坟墓里两位天使拷问亡人,复生日众生应招去向真主叩头,与考验死亡于患精神病那段时间的人。然后真主根据仆人们的伊玛尼和工作在他们之间秉公裁决,一部分人将进入天堂中,另一部分人将进入火狱里。

Œ-清高的真主说:

【我这样启示你一本阿拉伯文的《古兰经》,以便你警告首邑及其四周的居民,以便你预告毫无疑义的集合日。一部分人将在乐园中,一部分人将在烈火中[⑨]

-清高的真主说:

【在那日,主权只是真主的。他要判决他们。信道而且行善,将在极乐园中;不信道而且否认我的迹象者,将受凌辱的刑罚。[⑩]

Ž-清高的真主说:

【复活时来临之日,他们将彼此分离。至于信道而且行善者,将在一个胜地,感觉快乐;至于不信道而且否认我的迹象,以及后世的相会者,将被拘禁在刑罚中。[11][①]《布哈里圣训集》第6304段,《穆斯林圣训集》第199原文出自《穆斯林圣训集》

[②]《星宿章》第26

[③]《艾布达吾德圣训集》第2522

[④]《黄牛章》第255

[⑤]《众先知章》第28

[⑥]《盖被的人章》第48

[⑦]《布哈里圣训集》第99

[]译者注:这里专指死后的生活,指死亡后至复生日之间的生活,查阅本书“坟墓里的恩惠

[⑨]《协商章》第7

[⑩]《朝觐章》第56-57

[11]《罗马章》第14-16

 
അനുബന്ധ വിഷയങ്ങള് ( 3 )
Go to the Top